Lees voor

Alle kennis.
Alle aandacht.

Bij Kempenhaeghe weten we dat een ziekte, aandoening of stoornis een grote impact kan hebben. Op het leven van de patiënt, maar ook op zijn omgeving. Onze professionals nemen daarom echt de tijd voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Zodat iedereen kans maakt op het vinden van een nieuw perspectief.

We gaan tot het uiterste voor een oplossing waarmee iemand verder kan. Met alle kennis en alle aandacht. Al onze professionals brengen elk hun eigen deskundigheid in en zoeken samen naar de beste aanpak. Hierin nemen ze vanuit hun expertises graag het voortouw. Voor de beste zorg van vandaag delen we onze kennis met verwijzers en specialisten in binnen- en buitenland. En voor de beste zorg van morgen werken we samen met andere toonaangevende partijen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo maakt Kempenhaeghe het verschil.

Lees voor

Academisch Centrum voor Epileptologie

Kempenhaeghe & Maastricht UMC+

Uw patiënt heeft te maken met – mogelijk - een complexe vorm van epilepsie. Het Academisch Centrum voor Epileptologie, waarin Kempenhaeghe en het specialisme Neurologie van het Maastricht UMC+ nauw samenwerken, biedt hooggespecialiseerde diagnose, behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen met epileptische aandoeningen en/of PNEA. Door deze krachtenbundeling is het Academisch Centrum voor Epileptologie hét expertisecentrum op het gebied van epilepsie bij uitstek.

De samenwerking tussen deskundigen uit verschillende medische disciplines en de hoogwaardige faciliteiten staan garant voor de allerbeste zorg. Onze deskundigen zien uw patiënt vanuit medisch-epileptologische, psychologische en sociale invalshoeken. Daarmee bieden ze een nieuw perspectief voor een zo zelfredzaam mogelijk leven.

Als verwijzer bent u een belangrijke partner, met wie wij graag onze bevindingen delen. Na interventie in Kempenhaeghe begeleidt u de patiënt weer zelf verder.


Lees voor

Centrum voor Slaapgeneeskunde

Kempenhaeghe

Uw patiënt heeft te maken met een complexe, moeilijk behandelbare slaapstoornis. Bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe werken de beste somnologen en somnotechnologen samen.

Gebruik makend van hoogwaardige eigen onderzoeksfaciliteiten op het gebied van polysomnografie, en in samenwerking met andere experts van de Kempenhaeghecentra, bieden zij een nieuw perspectief op de aandoening van uw patiënt. Onze ‘in-huis’ expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde, van neurologische slaapstoornissen en ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen tot complexe insomnie en slaapritmestoornissen, ook voor specifieke doelgroepen (kinderen of mensen met een verstandelijke beperking) en voor patiënten bij wie bijvoorbeeld co-morbiditeit de situatie compliceert.

Als verwijzer bent u een belangrijke partner, met wie wij graag onze bevindingen delen. Na interventie in Kempenhaeghe begeleidt u de patiënt weer zelf verder.

Lees voor

Lees voor Centrum voor neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen

Kempenhaeghe

Heeft uw patiënt een neurologische aandoening waardoor er - mogelijk - sprake is van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis? In het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe onderzoeken we de capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden van uw patiënt.

Wij brengen de noodzakelijke expertise van de kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek bij elkaar, eventueel aangevuld met die van de specialismen van de Kempenhaeghecentra voor epileptologie en slaapgeneeskunde. We werken altijd samen met de andere behandelaars van het kind. Zo krijgen we vanuit een breder perspectief meer inzicht in wat een kind kan.

Wij formuleren een behandel/begeleidingsadvies voor u als verwijzer, starten soms de behandeling of begeleiding op het gebied van de leer-/ontwikkelingsstoornis zelf op, of verwijzen door naar professionals elders. We zien u als verwijzer als partner met wie wij graag ervaringen uitwisselen en bevindingen delen.

Lees voor

Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Kempenhaeghe

Als uw patiënt/cliënt vanwege meervoudige beperkingen in combinatie met epilepsie niet meer thuis of in een reguliere zorginstelling kan wonen, is het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe wellicht een goed alternatief. Hier vinden kinderen en volwassenen een veilig en warm thuis met oog voor de impact van de epilepsie. De zorg varieert van zeer intensieve zorg in een zeer beschermde omgeving tot zorg gericht op begeleiding. We richten ons op mogelijkheden en gaan niet uit van beperkingen.

Door een multidisciplinaire kijk van artsen en begeleiders – ook in nauwe samenwerking met de Kempenhaeghecentra voor epileptologie en slaapgeneeskunde – richten we ons doorlopend op nieuwe perspectieven op de complexe aandoeningen van onze cliënten. We werken hierin samen met externe partners en wisselen kennis met hen uit.

Ook al nemen wij de zorg voor uw patiënt over, wij beschouwen u, als verwijzer, als een belangrijke partner, met wie wij graag ervaringen uitwisselen en bevindingen delen.


Lees voor

Ondersteunende expertises

Kempenhaeghe

Alle centra van Kempenhaeghe richten zich op een optimale, maximale zorg voor onze patiënten met complexe aandoeningen. Daarom werken wij met multidisciplinaire teams waarin artsen worden ondersteund door gedragswetenschappers, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers en paramedici. Ook beschikken we over bijzondere, extra faciliteiten waar deskundigen - veelal achter de schermen - hun gespecialiseerde kennis inzetten.

Daarbij kunt u denken aan specifiek EEG-, MRI- en polysomnografie-onderzoek of gespecialiseerde apotheek en laboratorium. De samenwerking tussen de verschillende professionals schept mogelijkheden voor een nieuw perspectief op de patiënt, zijn aandoening en de zorg die wij bieden.

Kortom: wie patiënten verwijst naar Kempenhaeghe, weet dat deze verzekerd zijn van de best mogelijke zorg, dankzij de beschikbaarheid van hooggekwalificeerde specialisten, ondersteund door hoogwaardige functieafdelingen.

Lees voor

Uitgelicht

Via wetenschappelijk onderzoek, innovatie en ook op basis van de dagelijkse zorgpraktijk breidt Kempenhaeghe expertise over epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen voortdurend uit. Steeds vinden nieuwe ontwikkelingen plaats en dragen we daaraan bij. Zo verbreden en verdiepen we onze blik op de aandoeningen van onze patiënten. We zien het als vanzelfsprekend om onze inzichten met u te delen.

Graag attenderen we u daarom op bijzondere thema’s, nieuwsberichten, publicaties, presentaties of bijeenkomsten die we organiseren of waaraan we meewerken. Zo leren we van elkaar en verrijken we het vakgebied. We wisselen hierover ook graag met u van gedachten met het doel gezamenlijk te werken aan steeds verdere verbetering van diagnostiek en behandeling van de nog altijd grote groep van mensen met moeilijk behandelbare, complexe aandoeningen.