Lees voor

Hoe kan een client terecht?

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe biedt gespecialiseerde zorgverlening voor kinderen en volwassenen met meervoudige handicaps én een complexe vorm van epilepsie. Deze zorg wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of uw kind of familielid in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg en in het bijzonder de gespecialiseerde epilepsiezorg. Het CIZ geeft een indicatie af in de vorm van een toegekend zorgprofiel of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

Op www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl. vinden (potentiële) cliënten op hen gericht informatie over wonen en dagbesteding in Kempenhaeghe.

Verder lezen

CEW 38
Lees voor

Hoe vraagt u een indicatie aan?

Kandidaat-cliënten voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg zijn vaak al onder behandeling bij het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe. Medewerkers van de Balie Advies & Informatie van onze afdeling Maatschappelijk Werk kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie bij het CIZ. Ook de organisatie MEE NL helpt u hierbij. MEE NL heeft meerdere locaties verspreid in Nederland.

Na toekenning van de indicatie neemt u contact op met het zorgservicebureau van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. We bespreken dan met u welke van onze woon- en/of dagbestedingsvormen het beste passen bij de cliënt.

We houden rekening met uw persoonlijke wensen en vanzelfsprekend met die van de cliënt. Verder spelen de ernst van de epilepsie, de behandeling en de prognose en bijkomende aandoeningen een rol bij de keuzes. Mogelijk komt de kandidaat-cliënt op een wachtlijst. Plaatsing is afhankelijk van de doorloop in de groepen én van de mate van urgentie.

Lees voor

Wie betaalt de zorg?

De financiering van de dienstverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is opgebouwd uit de gangbare tarieven van de Wet langdurige zorg met daarbij enkele extra componenten. De ‘Gespecialiseerde Epilepsietoeslag’ (GEZ-toeslag) is de belangrijkste aanvulling. Deze toeslag kent drie categorieën (laag-midden-hoog). Hiermee betaalt de gespecialiseerde epilepsiezorg de meerkosten van personeel, (bewakings)apparatuur, materiaal en onderzoek.

De besteding van het geld is aan strikte regels gebonden. Dat betekent dat kosten voor niet-geïndiceerde zorg moeten worden doorberekend. Tarieven hiervoor worden jaarlijks herzien. Als blijkt dat de tarieven hoger zijn dan de werkelijke kosten, vindt terugbetaling plaats. Een bewoner of zijn vertegenwoordiger bepaalt zelf bij wie hij diensten die voor eigen rekening zijn, afneemt. Dat kan ook buiten Kempenhaeghe zijn. Posten die bijvoorbeeld voor eigen rekening komen, zijn de persoonsgebonden was, kosten van deelname aan bepaalde activiteiten in de vrije tijd, kosten van vakantie en bepaalde vervoerskosten. Hoe het precies zit, leest u in de speciaal hiervoor gemaakte brochure.

Middelen voor ‘welzijn’ staan steeds meer onder druk. Sommige bewoners kunnen hobby’s of een uitstapje moeilijk betalen. Het Kempenhaeghe Vriendenfonds genereert hiervoor middelen.

Eigen bijdrage: Wie betaalt wat?

Tarievenmap Niet-Wlz-diensten 2023

Tarievenmap Niet-Wlz-diensten 2024

Kempenhaeghe Vriendenfonds

CEW 50
Lees voor

In welke vorm wordt de zorg geleverd?

Het belangrijkste bestanddeel van de zorg van ons Centrum voor Epilepsiewoonzorg is woonzorg. Van zeer intensief in een zeer beschermde omgeving tot woonzorg die meer op begeleiding is gericht. Er zijn woningen voor kinderen en voor volwassenen. Voor bijna al onze bewoners maakt ook dagbesteding of school en vrijetijdsbesteding deel uit van de afgesproken zorg.

Bij het dagelijks leven van onze bewoners zijn professionals betrokken zoals artsen voor verstandelijk gehandicapten, gedragswetenschappers en verpleegkundigen. Elke woonafdeling heeft een ‘eigen’ neuroloog van het Academisch Centrum voor Epileptologie. Voor medische vragen kan de expertise over epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie van het ziekenhuis van Kempenhaeghe worden ingeschakeld.

Behalve het volledige pakket van woonzorg, behandeling dagbesteding en vrijetijdsbesteding, zijn andere levervormen mogelijk. Zoals woonzorg zonder dagbesteding, of juist enkel dagbesteding. Of logeren, extramurale behandeling of een pakket thuis. Zulke opties zijn te financieren als zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (PGB). U kunt dit bespreken via ons zorgservicebureau.

  • CEW 110
  • CEW Wat is epi VG
Lees voor

Hoe maken we afspraken over de zorg?

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg biedt zorg op maat. Samen maken we afspraken over de te leveren zorg. Alle individuele afspraken leggen we vast.

We onderscheiden daarbij twee documenten. De overeenkomst zorg- en dienstverlening en het zorgplan. Voor beide documenten geldt dat we veel waarde hechten aan uw inbreng erin.

Verder lezen

CEW 112
Lees voor

Hoe kunt u meedenken over de zorg?

Wij hechten veel waarde aan de mening en inbreng van onze bewoners en hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. Behalve participatie in het persoonlijk zorgplan, is er ruimte om op organisatieniveau mee te denken over beleidsmatige en praktische onderwerpen.

In de Cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigen vier leden de bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en hun ouders. De cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur en directeuren van Kempenhaeghe. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Bewonersraad is een raad die wordt gevormd voor de bewoners zelf. Deze raad vergadert zes keer per jaar. Alle aanwezigen vormen op dat moment de raad. De leden dragen zelf onderwerpen aan. Vaak zijn dat zaken die direct bij hun belevingswereld liggen. Een lid van de formele Cliëntenraad woont de bewonersvergadering bij.

De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De clientenraad van Kempenhaeghe heeft een eigen website: www.clientenraadkempenhaeghe.nl

Lees voor

Hoe gaat Kempenhaeghe om met privacy?

Wij leggen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en adres) en medische gegevens (over de aandoening) van onze bewoners vast in een persoonlijk elektronisch dossier.

Natuurlijk beveiligen we deze gegevens en gaan er zeer vertrouwelijk mee om, zoals omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995) en in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, mei 2018). In het privacyreglement en in een informatieblad vindt u uitgebreide informatie hierover.

Privacyreglement

Informatieblad over privacy

Verder lezen

Lees voor

Andere praktische informatie

Heeft u nog andere vragen? Hieronder vindt u nog meer regelmatig gestelde vragen en antwoorden.

Staat uw vraag niet in de lijst? Via ‘Zoeken in de begrippenlijst’ komt u mogelijk informatie tegen over het onderwerp waarover u meer wil weten. Vanzelfsprekend kun u ook contact opnemen met ons zorgservicebureau (040) 227 91 28.