Lees voor

Krachten bundelen in zorg en onderwijs

Uw kind heeft epilepsie, een slaapstoornis of een neurologische leer- of ontwikkelingsstoornis. Natuurlijk wilt u graag weten of en hoe de aandoening het leervermogen van uw kind beïnvloedt. En hoe het onderwijs kan worden aangepast op de aandoening.

In Kempenhaeghe weten we als geen ander hoe belangrijk de koppeling tussen zorg en onderwijs is voor een kind in ontwikkeling. Hoe beter deze op elkaar zijn afgestemd, hoe beter uw kind - met een passende studie of beroep - kan opgroeien tot een zo zelfredzaam mogelijke volwassene.

Voor kinderen en jongeren is het effect van de aandoening op cognitieve vermogens een belangrijk aandachtspunt in de diagnostiek die Kempenhaeghe verricht. Bijvoorbeeld door met neuropsychologisch onderzoek te kijken naar taal, aandacht, geheugen, concentratie en planningsvaardigheden. Soms maakt een onderwijskundige deel uit van het behandelteam rond een kind. Ook zijn enkele gedragswetenschappers van De Berkenschutse betrokken bij bepaalde zorgprogramma’s van Kempenhaeghe voor kinderen.

BS foto 5
Lees voor

Kennis over epilepsie en leren

Onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse is van oudsher gelieerd aan het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe en beschikt daardoor over veel kennis van epilepsie, over het effect ervan op leren en schoolpresentaties, en ook over het leren leven met epilepsie.

Voor kinderen die voor hun epilepsie bij Kempenhaeghe onder behandeling zijn, streven we er vanuit zorg en onderwijs naar om een plan van aanpak te maken dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind en zijn of haar kansen vergroot. We hechten aan informatie-uitwisseling tussen school/ambulant begeleider, behandelend neuroloog en ouders. We zetten ons maximaal in om ervoor te zorgen dat uw kind zo optimaal mogelijk het schooltraject kan doorlopen.

Verder lezen

De Berkenschutse 1 768 x 534 pixels
Lees voor

Neurocognitie en leren

Behalve leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanwege epilepsie en eventueel bijkomende problematiek, bezoeken ook andere doelgroepen De Berkenschutse. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs van De Berkenschutse wordt met name bezocht door jongeren op havo-vwo niveau. De groei van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en de beoogde samenwerking tussen De Berkenschutse en het Centrum voor Slaapgeneeskunde leiden ertoe dat de expertiseontwikkeling op het gebied van neurocognitie en leren gezamenlijk zal worden geintensiveerd.

Maar niet alleen leerlingen die epilepsie of autisme hebben en/of bij Kempenhaeghe onder behandeling zijn, kunnen een beroep doen op de expertise van De Berkenschutse. Ook leerlingen met andere medische-neurologische problematiek of chronische ziekten bezoeken de school.

Lees voor

Onderwijs op maat

De Berkenschutse biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in een veilige omgeving, op alle niveaus, van ZMLK (zeer moeilijk lerend) tot VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Daarnaast is ambulante begeleiding op reguliere scholen mogelijk.

Naast het vastgestelde onderwijsprogramma is er veel aandacht voor het voorbereiden van leerlingen op hun leven ná De Berkenschutse. Een totaalpakket dus, afgestemd op ieders specifieke omstandigheden, capaciteiten, talenten en interesses. Voor de één betekent dit wonen in een woongroep, voor de ander de eerste stap naar werk of begeleiding naar een vervolgstudie.

Lees voor

Netwerken en wetenschappelijk onderzoek

Kempenhaeghe en De Berkenschutse hebben de ontwikkeling van kennis en deskundigheid hoog in het vaandel. Dat gebeurt vaak in samenwerking met andere instituten, ziekenhuizen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen.

De Berkenschutse levert een bijdrage aan het beste onderwijs voor leerlingen, door haar unieke expertise te delen en zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen.

Onderwijskundigen en orthopedagogen van De Berkenschutse onderhouden niet alleen contacten met Kempenhaeghe maar werken ook samen met universiteiten en andere zorg- en onderwijsinstellingen. Bovendien deelt De Berkenschutse kennis binnen verschillende landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van speciaal onderwijs en met bij onderwijs betrokken professionals. Zo ontstaan steeds nieuwe perspectieven die bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Ons digitale magazine Perspectief toont daarvan voorbeelden.

Magazine