Lees voor

Ondersteunende expertises verzekeren best mogelijke zorg

Bij Kempenhaeghe staat de patiënt altijd centraal; onze diensten zijn erop gericht de zorg voor de patiënt optimaal te faciliteren. Om die reden werken wij met multidisciplinaire teams waarin de artsen worden ondersteund door gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers en paramedici.

Ook beschikken we over zeer goed geoutilleerde faciliteiten waar deskundigen met hùn specialisatie zich - veelal achter de schermen - inzetten om patiënten de best mogelijke kennis en aandacht te geven. In samenwerking combineren de verschillende diensten hun perspectieven op patiënten, hun aandoeningen en de zorg die wij bieden.


OD 1
Lees voor

(Neuro)psychologisch perspectief

Gedragswetenschappers zijn in alle centra van Kempenhaeghe actief. Vanuit hun expertise dragen zij bij aan de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patienten en leerlingen.

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werken orthopedagogen en/of gezondheidszorgpsychologen die hun expertise inzetten voor optimale woonbegeleiding. In het Academisch Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen zijn de disciplines specialist klinische (neuro)psychologie, gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie beschikbaar. Gedragswetenschappers bij De Berkenschutse verzorgen psycho-educatie en helpen leerlingen die vastlopen in leren, werkhouding en/of sociaal-emotioneel functioneren.

Als lid van het multidisciplinaire behandelteam zien gedragswetenschappers kinderen en volwassenen, met en zonder lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ze zijn verantwoordelijk voor (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. De bevindingen worden gerapporteerd aan de behandelend specialist.

Verder lezen

OD Maatschappelijk Werk 2 768 X 534 pixel
Lees voor

Hulp op sociaal-maatschappelijk vlak

Het hebben van een complexe ziekte kan gevolgen hebben voor relaties, sociale contacten, werk en inkomen, en wonen. Met vragen, problemen of zorgen op sociaal vlak die samenhangen met hun aandoening kunnen patienten en hun naasten terecht bij onze maatschappelijk werkers.

Samen met de patiënt definieert de maatschappelijk werker de hulpvraag en stelt een plan van aanpak op. Doel is de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de patiënt en zijn familie te verhogen. Het verloop van de begeleiding wordt teruggekoppeld aan de behandelend specialist.

Soms is verdere doorverwijzing aan de orde; naar onze gedragswetenschappers of naar ambulante begeleiding buiten Kempenhaeghe. Dit laatste gebeurt als de problematiek los staat van de aandoening maar wel de kwaliteit van leven beïnvloedt.

Verder lezen

OD 24
Lees voor

Ondersteuning bij opvoeding

De pedagogische draaglast van ouders van een kind met een ernstige en moeilijk behandelbare aandoening kan groter zijn dan hun draagkracht.

Pedagogen van onze Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding (PPT) helpen ouders met vragen rondom opvoeding die samenhangen met of voortkomen uit de epilepsie, een neurologische aandoening en/of slaapstoornis van hun kind.

OD 111
Lees voor

Hulp bij bewegen, praten en eten

De Paramedische dienst biedt gespecialiseerde zorg in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek en bewegingsagogie. De paramedici maken - indien nodig - deel uit van het multidisciplinaire behandelteam rondom een patient.

Zij bieden ook bijzondere therapievormen aan, zoals bijvoorbeeld neurorevalidatie of sensorische informatieverwerking. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van patiënten staat altijd centraal.

Verder lezen

OD 26
Lees voor

Diepgaand en hoogtechnologisch onderzoek

De afdeling Klinische Neurofysiologie en MRI voert de EEG-, polysomnografie- en MRI onderzoeken uit die een belangrijke bijdrage leveren aan de diagnose en uiteindelijke behandeling van de patiënt. Zulke onderzoeken gaan in Kempenhaeghe 'een stap verder' dan 'standaard'.

Metingen zijn langduriger, omvangrijker qua aantal sensoren en ook de gevoeligheid daarvan is groter. Dit, in combinatie met videomonitoring, verpleegkundige observatie, én de extra expertise van de laboranten die die de metingen rapporteren, maakt dat we meer waardevolle informatie uit de onderzoeken kunnen halen. Bovendien zijn onze medewerkers gespecialiseerd in de begeleiding van specifieke doelgroepen zoals jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen zijn bovendien extra faciliteiten aanwezig.

Verder lezen

OD 27
Lees voor

Double-check in laboratorium

Kempenhaeghe heeft een eigen laboratorium met prikkamer waar klinisch-farmaceutisch, klinisch-chemisch en hematologisch onderzoek voor patiënten wordt verricht.

Daarnaast levert het laboratorium belangrijke bijdragen aan wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek.

Verder lezen

OD 28
Lees voor

Veilige medicatie dankzij apotheek

De kracht van de apotheek van Kempenhaeghe zit met name in de gespecialiseerde kennis van (combinaties van) medicatie, de interacties en de bijwerkingen ervan.

De apotheek verstrekt alle medicatie voor opgenomen patiënten en voor cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Patiënten die de polikliniek bezoeken kunnen er terecht voor vragen over hun medicatie.

De apotheek geeft ook voorlichting aan medewerkers van Kempenhaeghe over juist gebruik en juist toedienen van de medicatie en het meenemen van medicatie op reis.

Daarnaast levert de apotheek belangrijke bijdragen aan wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek.

Lees voor

Multidisciplinaire ondersteuning

Gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, paramedici en pedagogen ondersteunen onze medisch specialisten. Samen vormen ze multidisciplinaire teams die oog hebben voor de medische en (psycho)sociale aspecten van de aandoeningen van onze patienten.