Lees voor

Gewoon waar dat kan, bijzonder waar nodig

Respect voor de eigen keuze en vrijheid van onze bewoners staat centraal in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. De epilepsie is voor hen zodanig ingrijpend dat 24-uurs zorg en ondersteuning nodig is. Met een kundig oog voor de impact van de epilepsie én voor doorlopende verantwoorde risicoafweging, richten we ons op hun mogelijkheden.

Samen met ouders en familie creëren we voor 'onze bewoners' een veilig en warm thuis. Vandaaruit is er continu aandacht voor ontwikkeling. Soms lukt het om een flinke stap te zetten. Veel vaker gaat het om kleine bewegingen. Die zien we als minstens zo waardevol.

Brochure

Lees voor

Perspectief

Artsen, orthopedagogen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders en paramedici blijven samen zoeken naar nieuwe en soms verrassende perspectieven op de complexe aandoeningen én kansen van onze cliënten. De expertise van de Kempenhaeghecentra voor epileptologie en slaapgeneeskunde is altijd dichtbij. Daardoor kunnen we medische behandeling, innovatie en wetenschap direct vertalen in de zorg. Net zo belangrijk is onze kennis van omgaan met epilepsie in het dagelijks leven.

Die passen we toe in een verscheidenheid aan woon – en dagbestedingsvormen voor kinderen en voor volwassenen. Er zijn afdelingen waar zeer intensieve zorg in een zeer beschermde omgeving wordt geboden. Maar ook afdelingen waar de zorg meer is gericht op begeleiding. Allemaal hebben ze een huiselijke sfeer en zijn er activiteiten op maat. De zorg omvat verblijf, behandeling, begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding en ondersteuning bij vrijetijdsbesteding.

Lees voor

Balans tussen risico en grenzen verleggen

De meesten van onze bewoners hebben niet alleen een complexe vorm van epilepsie, maar ook ernstige beperkingen die op hun beurt weer worden bemoeilijkt door de epilepsie. Met onze expertise en jarenlange praktische ervaringskennis streven we ernaar dat de epilepsie hen zo min mogelijk belemmert. Bij ons is epilepsie als het ware ‘gewoon’. En juist dat biedt kansen.

Die kansen komen voort uit de nauwgezette risico-inschatting rondom de epilepsie. Die maken we samen met de bewoner en zijn naasten. De uitkomst raakt alle aspecten van iemands dagelijks leven: zijn of haar zelfstandigheid en daarmee de keuze voor de woonvorm, daginvulling en hobby. En ook voor bijvoorbeeld inzet van (epilepsie)bewakingsapparatuur. Die kan veiligheid bieden maar tast wel de privacy aan. Voor elke bewoner rafelen we uiteen hoe en wanneer de epilepsie een rol speelt en bekijken onder welke voorwaarden iets wél kan. Door telkens weer afwegingen te maken, komen we tot de beste aanpak in wonen en zorg.

Lees voor

Wonen, dagbesteding en vrije tijd

De woonvormen, dagbesteding en georganiseerde vrijetijdsbesteding van Kempenhaeghe hebben als overeenkomst dat er altijd zorg en begeleiding van professionele krachten paraat is. De onvoorspelbaarheid van de epilepsie vraagt hierom.

Dit betekent niet dat de woonafdelingen en dagactiviteiten gelijkvormig zijn. In tegendeel, er is een breed palet beschikbaar dat is afgestemd op de grote variëteit in doelgroepen.

In Kloostervelden op het voormalige instellingsterrein Providentia vinden volwassen bewoners, veelal met meervoudige handicaps en soms ook moeilijk verstaanbaar gedrag, hun stekje in de beschutte maar wel levendige nieuwe wijk. Andere, veelal meer zelfredzame bewoners zijn thuis in wat drukkere dorpen. Verder zijn er tal van opties voor voldoening- en zingevende dagbesteding en is er aandacht voor vrijetijdsbesteding. Kinderen wonen op het terrein in Heeze, nabij de school.

Lees voor

Gevarieerd aanbod: voor ieder wat wils

Kinderen of volwassenen met meervoudige handicaps en epilepsie kunnen thuis niet altijd de 24 uur-uurs zorg ontvangen die zij nodig hebben. In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg doen we elke dag opnieuw ons uiterste best om het best mogelijke alternatief te bieden. Vanzelfsprekend op het gebied van behandeling en zorg. En ook op het gebied van fijn wonen, dagbesteding die voldoening en uitdaging biedt en ontspannende vrijetijdsinvulling.

Goed in je vel zitten, je thuis voelen in je huis, je gewaardeerd voelen in je werk of op school, kans op ontwikkeling, gezellige sociale contacten: onze bewoners hebben dezelfde behoeften als iedereen. En net als iedereen willen zij die behoeften graag op hun eigen manier invullen. Daarom hecht het Centrum voor Epilepsiewoonzorg aan diversiteit; in woonvormen, in dagbestedingsmogelijkheden, in manieren om te ontspannen.

Woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders en medewerkers van de afdeling Vrije tijd richten zich op de individuele behoeften van de cliënt, bevorderen eigen regie en zelfredzaamheid waar dat kan, en hebben oog voor de sociale ontmoetingen van de cliënt. Maatwerk leidt dan tot geluk en gevoel van eigenwaarde.

Met allerlei typen woningen op verschillende locaties, dagbesteding in de vorm van (een combinatie van) arbeid, ambachtelijk werk, ontwikkelingsgerichte activiteiten, belevingsgerichte activiteiten, bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten en aandacht voor vrijetijdbesteding op maat - waarbij overigens vrijwilligers onmisbaar zijn – dragen wij bij aan een betekenisvol leven van onze bewoners.

Lees voor

Kennismaken met de behandelaars?

Elke bewoner heeft een regiebehandelaar. Meestal is dat een gedragswetenschapper (orthopedagoog). In het behandelteam zit ook een (AVG-)arts. Verder brengen de persoonlijk begeleider, die de zorg rondom een bewoner coördineert, en activiteitenbegeleider(s) hun perspectief op de bewoner in. Zie hier nadere informatie over de organisatie van de medische zorg rondom een cliënt.

Zo nodig wordt een beroep gedaan op een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist, een maatschappelijk werker en/of een geestelijk verzorger. Afspraken over behandeling en begeleiding worden in samenspraak met de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger vastgelegd in het zorgplan.

Lees voor

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit van zorg en veiligheid voor de bewoner, daar werken we dag na dag aan. Kempenhaeghe is Qualicor-gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan het internationaal accreditatieprogramma Qualicor Europe. Terugkerend cliëntervaringsonderzoek leert bovendien dat onze bewoners, hun vertegenwoordigers en ook onze medewerkers onze zorg als bovengemiddeld beleven. We werken in lijn met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We vertalen de resultaten per woonzorgcluster naar kwaliteitsverbeterkaarten. Meer hierover leest u hier. Verder vindt u op Zorgkaart Nederland beoordelingen over onze organisatie en de behandelaars.

Jaarlijks rapporteren we uitgebreid over de manier waarop we doorlopend, en in samenspraak met cliënten en hun naasten, werken aan verbetering en vernieuwing van onze epilepsiewoonzorg. In een speciaal digitaal magazine vertellen cliënten en medewerkers u hierover meer, zie 'Magazine Kwaliteitsbeeld Centrum voor Epilepsiewoonzorg 2023'.

Magazine Kwaliteitsbeeld Centrum voor Epilepsiewoonzorg 2023

CEW 37
Lees voor

Samenwerken in de zorg

Onze bewoners hebben complexe aandoeningen. Voor hun medische ondersteuning op het gebied van epilepsie en slaap zijn de lijnen naar het Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Slaapgeneeskunde kort. In de zorg voor onze bewoners schakelen waar van toepassing externe experts in.

Bijvoorbeeld voor het omgaan met auditieve en visuele beperkingen van onze bewoners. En we doen kennis op in beroepsverenigingen en platforms, zoals over zorg voor meervoudig complex gehandicapten. Een ander voorbeeld is ons contact met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Deze organisatie kan door zorgverleners worden ingeschakeld bij vraagstellingen rondom moeilijk verstaanbaar gedrag. We doen soms een beroep op deze organisatie maar ontwikkelen ook gezamenlijk kennis.

Van geheel andere aard is het contact met mensen en partijen in onze directe woonomgeving. Sinds enkele jaren is ons voormalige instellingsterrein ontwikkeld naar een gewone wijk in het dorp Sterksel. Contacten leggen en een fijne relatie onderhouden met onze ‘nieuwe buren’ met het doel samen prettig in de wijk te wonen, werken en te leven heeft een geheel nieuwe dimensie aan onze zorgverlening gegeven.