Lees voor

Wat biedt slaapgeneeskunde?

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe biedt hooggespecialiseerde diagnose, behandeling en begeleiding aan mensen met complexe slaapstoornissen. Het centrum heeft het grootste multidisciplinaire team van somnologen en somnotechnologen in Nederland.

De expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde. We hebben de disciplines neurologie, longgeneeskunde, kindergeneeskunde en psychologie in eigen huis. Door onze multidisciplinaire insteek, extra faciliteiten en arbeidsintensief maatwerk kunnen we uw patiënt met een complexe slaapstoornis verder helpen om meer grip te krijgen op de slaapstoornis. We delen onze bevindingen graag met u. Waar mogelijk verwijzen we, na diagnosestelling en eventueel opstarten van de behandeling, uw patiënt terug voor verdere begeleiding.

Lees voor

Welke patiënten verwijzen?

Voor patiënten met weinig voorkomende of moeilijk behandelbare slaapstoornissen ontbreken in andere ziekenhuizen veelal faciliteiten en multidisciplinaire kennis. Dan lukt het vaak niet om diagnose en behandeling voor deze groep patiënten adequaat op te pakken.

Voor patiënten met ingewikkelde problematiek heeft het Centrum voor Slaapgeneeskunde extra faciliteiten en expertise. Het kan gaan om bijvoorbeeld:

  • Patiënten met meerdere slaapstoornissen of een comorbide slaapstoornis
    Bij deze patiënten staat de slaapstoornis niet op zichzelf. Soms is de slaapstoornis het gevolg van een andere aandoening of ziekte. Die aandoening of ziekte en de slaapstoornis beïnvloeden elkaar. Ook zien we patiënten die aan een combinatie van slaapstoornissen lijden. Dit compliceert de diagnose en behandeling en kan extra begeleiding vergen.
  • Patiënten met zeldzame slaapstoornissen
    Bij patiënten met zeldzame stoornissen is zorg op maat meer nog dan bij anderen vereist. Concentratie van zulke patiënten in een centrum als het onze faciliteert expertiseontwikkeling en verbetert de uitkomst voor de patiënt.
  • Mensen met een verstandelijke beperking en kinderen
    Sommige patiënten hebben een gepersonaliseerde benadering en begeleiding nodig zoals jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Ook manifesteren slaapstoornissen zich bij hen anders dan bij normaal begaafde volwassenen.
Lees voor

Aandachtsgebieden

De zorgproducten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde zijn ingedeeld in drie aandachtsgebieden: ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen, neurologische slaapstoornissen en insomnie en circadiane ritmestoornissen.

Ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen

Het zorgaanbod in de tweede lijn voor volwassen patienten met slaap apneu voldoet voor de meesten van hen. Bij een deel van hen verloopt de diagnostiek en/of de behandeling niet naar tevredenheid voor de behandelend arts of voor de patient zelf. Dan vervult het Centrum voor Slaapgeneeskunde een landelijke derdelijnsfunctie en biedt het toegevoegde waarde in duiding van de slaapproblematiek en/of verbetering van het therapeutisch resultaat. Het zorgaanbod is hierop gericht.

Mede door betere symptoomherkenning en onder meer door toename van obesitas neemt de behoefte aan zorg voor slaapapneu bij kinderen toe. Ook voor respiratoire slaapzorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn onze expertise en faciliteiten uniek in het Nederlandse zorglandschap.

Neurologische slaapstoornissen

De NFU heeft het Centrum voor Slaapgeneeskunde geaccrediteerd voor zeldzame slaapstoornissen (weesziekten) bij volwassenen en kinderen. Voorbeelden hiervan zijn narcolepsie en het Kleine-Levin syndroom.

Wij richten ons op de zorg voor patiënten met zeldzame en/of complexe neurologische slaapstoornissen waarvoor diagnostiek- en behandelervaring in de eerste of tweede lijn niet voldoet, bijvoorbeeld omdat faciliteiten en expertise niet beschikbaar zijn.

Verder is er specifieke kennis over behandeling van slaapstoornissen bij neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Parkinson, parasomnie en slaapgerelateerde bewegingsstoornissen.

Bij kinderen strekken neurologische slaapstoornissen zich uit van ‘primaire’ neurologische slaapstoornissen tot en met aandoeningen met complexe comorbiditeit zoals epilepsie en ontwikkelingsproblematiek. Een aantal neurologische slaapstoornissen is bij kinderen zeldzamer dan bij volwassenen. Kennisconcentratie is daarom belangrijk. Ook vergt diagnostiek van neurologische slaapstoornissen bij kinderen aanpassing van meetmethodieken en (extra) begeleiding in de zorg. Dit geldt ook voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Insomnie en circadiane ritmestoornissen

Chronische insomnie wordt gedefinieerd als de combinatie van slapeloosheid en disfunctionele klachten overdag die hieruit voortvloeien. Als norm geldt dat symptomen minstens drie keer per week voorkomen gedurende minstens drie maanden. Als centrum met een derdelijnsfunctie richt het Centrum voor Slaapgeneeskunde zich op patiënten ‘comorbide’ insomnie. Er is dan sprake van een wisselwerking tussen insomnie en andere organische slaapstoornissen, somatische aandoeningen en/of psychiatrische aandoeningen die de insomnie (mede) in stand houden.

De gouden standaard in behandeling van chronische insomnie is cognitieve gedragstherapie (CGT-i) zie ook European Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Insomnia - Journal of Sleep Research 2017. Kempenhaeghe was voortrekker bij de introductie van deze therapie in Nederland en werkt ook aan de verdere ontwikkeling ervan. CGT-i wordt aangeboden in groepssessies en op indicatie individueel.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de zorgproducten kunt u onze portfolio inzien.

Portfolio totaaloverzicht

Portfolio supplement

Lees voor

Eerst overleg?

Heeft u vragen of wilt u overleggen met een van de somnologen?

U kunt dan contact opnemen via telefoonnummer (040) 227 9400 (Kempenhaeghe Heeze) of telefoonnummer (0162) 481 800 (Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek Oosterhout). Vraagt u naar het secretariaat van de polikliniek slaapgeneeskunde.

Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u naar de dienstdoende neuroloog.

Telefonisch spreekuur voor vragen over kindzorg
Speciaal voor verwijzers is een telefonisch spreekuur ingericht voor vragen over kindzorg. Elke dinsdag en donderdag van 15.30 - 16.00 uur zijn zowel een kinderarts als psycholoog bereikbaar via (040) 227 9400 (Kempenhaeghe Heeze).

Lees voor

Onze specialisten

Lees voor

Samen voor de beste zorg

Slaapstoornissen’ is een relatief jong onderwerp in de geneeskunde. Behalve aan vergroting van kennis door wetenschappelijk onderzoek, hechten veel waarde aan samenwerking in de patiëntenzorg.

Zo werken we ten behoeve van patiënten met ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen in het Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde samen met Maastricht UMC+ en met CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen. In het bijzonder op het gebied van de ziekte van Parkinson en slaapproblematiek werken we nauw samen met het Radboudumc. En om de grote stroom patiënten met chronische insomnie het hoofd te kunnen bieden, nemen we het voortouw in scholing voor zorgverleners in de eerste lijn.