Lees voor

Over Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is derdelijns expertisecentrum voor complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Kempenhaeghe bestaat uit drie centra: een categoraal ziekenhuis, centrum voor epilepsiewoonzorg en onderwijscentrum De Berkenschutse. In elk van deze centra draagt Kempenhaehge bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en innovatie op de expertisegebieden. Dit gebeurt onder andere via samenwerking met andere zorgaanbieders, academische ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven.

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe zo hét expertisecentrum bij uitstek. Doordat onze professionals bovendien vanuit verschillende invalshoeken naar uw aandoening kijken, creëren we integrale en effectieve oplossingen.

Verder lezen

Lees voor

Ondersteunende expertises

Bij Kempenhaeghe staat de patiënt altijd centraal; onze diensten zijn erop gericht de zorg voor de patiënt optimaal te faciliteren. Om die reden werken wij met multidisciplinaire teams waarin de artsen worden ondersteund door gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers en paramedici.

Ook beschikken we over zeer goed geoutilleerde faciliteiten waar deskundigen met hùn specialisatie zich - veelal achter de schermen - inzetten om patiënten de best mogelijke kennis en aandacht te geven. In samenwerking combineren de verschillende diensten hun perspectieven op patiënten, hun aandoeningen en de zorg die wij bieden. Lees meer.

Lees voor

Wat beogen we?

De maatschappij verwacht steeds meer van mensen. Kempenhaeghe heeft te maken met een veranderend zorg- en onderwijslandschap.

Veranderingen in de financiering, het landelijk streven naar afname van de kosten, technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en steeds hogere verwachtingen ten aanzien van de participatie van onze patiënten, bewoners en leerlingen. De toekomst is onvoorspelbaar en uitdagend. In dit veranderende landschap claimt Kempenhaeghe haar plaats als Europese hub voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie.

Perspectief corporate
Lees voor

Waaraan werken we?

Kempenhaeghe zet zich in voor nieuwe perspectieven. Voor patiënten met epilepsie, slaapproblematiek of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Voor leerlingen met een behoefte aan speciaal onderwijs. Voor de professionals die bij ons werken. Voor verwijzers. En voor de partners met wie wij samenwerken.

Hoe doen we dat in de praktijk? Door de multidisciplinaire kennis en aandacht van onze professionals. Door de combinaties van hoogtechnologische zorg en een warme menselijke benadering, van zorg en onderwijs, van wetenschap en praktijk, van ontwikkeling en toepassing van innovatie. Ons digitale magazine Perspectief toont daarvan voorbeelden.

Magazine

Lees voor

De kracht van verbindingen

Bij Kempenhaeghe beschouwen we onszelf als ‘verbinders’. Dankzij onze grote en kleinere netwerken, lokaal, landelijk en internationaal, kunnen we mensen, disciplines, expertises en organisaties met elkaar verbinden.

Zo zetten we de toon voor ontwikkelingen in onze centrale vakgebieden epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. Dat stelt ons in staat om betere zorg en beter onderwijs te bieden. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Verder lezen

Lees voor

Raad van bestuur

Lees voor

Raad van toezicht

Lees voor

Directie

Lees voor

Voorzitters medezeggenschapsraden

Lees voor

Hoe werken we?

Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe functioneren de vijf expertisecentra van Kempenhaeghe onafhankelijk, maar wel in nauwe samenwerking met elkaar.

De afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Opleiding is actief over de volle breedte van de expertisegebieden. De overige ondersteunende afdelingen staan opgesteld voor alle onder Kempenhaeghe opererende centra. Doordat Kempenhaeghe op deze wijze is georganiseerd, staat het primaire zorgproces, en daarmee de patiënt, centraal. En daar profiteren patiënten, verwijzers, partners én eigen medewerkers van.

Om maximale betrokkenheid te garanderen van alle stakeholders, kent Kempenhaeghe diverse raden waarin beroeps- en overige groepen zijn vertegenwoordigd. Dat zijn de cliëntenraad, wetenschappelijke adviesraad, vereniging medisch specialisten in dienstverband, multidisciplinaire raad, verpleegkundige adviesraad, ondernemingsraad en medezeggenschapsraad.

Organogram

Lees voor

Waar komen we vandaan?

Wat in 1919 begon met zorg voor mannen met 'vallende ziekte' is vandaag de dag uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerd en erkend expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Kempenhaeghe is gespecialiseerd in alle facetten van goede zorg in deze aandoeningen: van poliklinische behandeling tot woonvoorzieningen en van diagnostisch onderzoek tot wetenschap en innovatieprojecten samen met kenniscentra en bedrijven.

Verder lezen

Lees voor

Kempenhaeghe Vriendenfonds

Medewerkers van Kempenhaeghe doen er alles aan om optimale zorg te verlenen en het verblijf voor patiënten, bewoners en scholieren zo prettig mogelijk te maken. Soms zijn er voor die zorg speciale voorzieningen nodig en kunnen ‘extraatjes’ het verblijf veraangenamen, (wetenschappelijk) onderzoek of verbeter- of vernieuwingsprojecten mogelijk maken.

Het Kempenhaeghe Vriendenfonds en Team Levenslust zet zich in om gelden te verwerven voor voorzieningen, activiteiten of projecten die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden betaald. Oók u kunt het Kempenhaeghe Vriendenfonds ondersteunen. U kunt dit op persoonlijke titel doen, maar ook als organisatie. Elke vorm van donatie is welkom.

Het Kempenhaeghe Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting. Incidentele overschotten komen direct ten goede aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves van de stichting.

Kijk op de website van het Kempenhaeghe Vriendenfonds hoe óók u het verschil kan maken.