Lees voor

Verwijzersinformatie Centrum voor Slaapgeneeskunde

Als uw patiënt te maken heeft met een (complexe) moeilijk behandelbare slaapstoornis kan het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe meerwaarde bieden voor u en uw patiënt.

Gebruik makend van hoogwaardige eigen onderzoeksfaciliteiten biedt een team van somnologen en somnotechnologen een nieuw perspectief op de aandoening van uw patiënt. Onze ‘in-huis’ expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde, van neurologische slaapstoornissen en ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen tot complexe insomnie en slaapritmestoornissen, ook voor specifieke doelgroepen (kinderen of mensen met een verstandelijke beperking) en voor patiënten bij wie bijvoorbeeld co-morbiditeit de situatie compliceert.

Als verwijzer zien wij u als een belangrijke partner, met wie wij graag samenwerken en onze bevindingen delen. Meestal verwijst een medisch specialist een patiënt naar Kempenhaeghe. Ook huisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters en verpleegkundig specialisten kunnen in voorkomende gevallen patiënten verwijzen.

Voor een verwijzing naar Kempenhaeghe is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Tevens is een verwijsbrief nodig als een patiënt onder behandeling is (geweest) maar langer dan twee jaar geen consult heeft gehad.

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt uw patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste consult. Na het diagnostisch onderzoek informeren wij u over de resultaten en het eventuele vervolgtraject. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat u na de interventie in Kempenhaeghe de zorg weer overneemt.

CSG 33 22
Lees voor

Collegiaal overleggen?

Wilt u eerst met een medisch specialist/somnoloog van het Centrum voor Slaapgeneeskunde overleggen over verwijzing?

U kunt dan contact opnemen via telefoonnummer (040) 227 94 00 (Secretariaat Centrum voor Slaapgeneeskunde) of telefoonnummer ( (076) 209 3700 (Kempenhaeghe, locatie Breda). Vraagt u naar het secretariaat van de polikliniek slaapgeneeskunde.

Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u naar de dienstdoende medisch specialist via telefoonnummer 040-2279 400 (Kempenhaeghe Heeze).

Telefonisch spreekuur voor vragen over kindzorg
Speciaal voor verwijzers is een telefonisch spreekuur ingericht voor vragen over kindzorg. Elke dinsdag en donderdag van 15.30 - 16.00 uur zijn zowel een kinderarts als psycholoog bereikbaar via 040-2279 400 (Kempenhaeghe Heeze).

Lees voor

Aannamebeleid insomnie


Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor slaapgeneeskunde, waar we ons richten op complexe vraagstellingen, gecombineerde slaapstoornissen, falen van eerdere therapie, gespecialiseerde slaapdiagnostiek, en specifieke aandoeningen (waaronder narcolepsie, nachtelijke bewegingsonrust en (centraal) slaapapneu).

De behandeling van primaire slapeloosheid bij volwassenen is bij voorkeur niet-medicamenteus en dient in de eerste of tweede lijn gegeven te worden.

Specifiek voor patiënten met insomnie hanteren wij daarom een aantal verwijscriteria:

1. Het betreft chronische insomnie

  • in combinatie met een andere slaapstoornis zoals slaapapneu

of

  • in directe relatie tot een somatische aandoening, bijv. ziekte van Parkinson of MS

of

  • met ernstige klachten, refractair na volledig uitgevoerde cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) door een geschoold therapeut (blijkend uit behandelverslag)

2. In aanwezigheid van psychiatrisch problematiek:

  • Er is een lopende behandeling, of de problematiek is zodanig onder controle dat deze niet interfereert met de behandeling van de slaapstoornis
  • Er is geen sprake van crisisgevoeligheid of er is een actief crisisbeleid

LET OP:
Voor patiënten met chronische insomnie bij psychiatrische stoornissen bieden wij een diagnostisch traject aan met daarin een combinatie intake door een arts/somnoloog en GZ-psycholoog, met zo nodig aanvullend slaaponderzoek. Als blijkt dat er geen sprake is van een organische slaapstoornis die de insomnieklachten (mede) verklaart, dient de psychologische behandeling van de insomnie binnen de al lopende GGZ-behandeling plaats te vinden en zullen wij patiënt met een behandeladvies terugverwijzen.

Lees voor

Inspanningen voor verbetering insomniezorg

Insomnie heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn. Onbehandelde insomnie vergroot de kans op het krijgen van psychopathologie zoals een angst- of stemmingsstoornis. CGT-i is de evidence-based eerste keus behandeling bij langdurige slapeloosheid. Deze behandeling is bewezen effectief bij 70-80% van de langdurig slapelozen.

Als expertisecentrum neemt het Centrum voor Slaapgeneeskunde verantwoordelijkheid in de aanpak ter vergroting en verbetering van een kwalitatieve insomniebehandeling in de eerste lijn en tweede lijn. We doen dit onder meer via het aanbieden van scholing/training aan zorgverleners op het gebied van slaaptherapie (zie https://www.kempenhaeghe.nl/ke...)

Zo is er, in samenwerking met GGNet en speciaal voor de doelgroep van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) of een lichtverstandelijke beperking een makkelijke leesbare trainingsmodule ontwikkeld: ‘Leer beter slapen’. De CGT-i module geeft zorgprofessionals die geschoold zijn in cognitieve gedragstherapie een handvat om patiënten eerder en beter te kunnen helpen.

Ook zijn we gesprekpartner in projecten van zorgverleners en zorgverzekeraars die zich richten op het verbeteren van de insomniezorg in Nederland en verzorgen we (publieks)voorlichting.

Heeft u vragen of wilt u overleggen, neemt u dan contact op via (040) 227 94 00.

  • 1 Riemann, D., Baglioni, C., Bassetti, C., Bjorvatn, B., Dolenc Groselj, L., Ellis, J. G., Spiegelhalder, K. (2017). European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. Journal of Sleep Research, 26(6), 675–700. https://doi.org/10.1111/jsr.12...
  • 2 Zie voor voorbeeld behandelprotocol: Behandeling van langdurige slapeloosheid, Verbeek, I, van de Laar, M, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 9789036807531
Lees voor

Verwijzen per brief

Als u een patiënt per brief verwijst, reikt u dan zo veel mogelijk de in het verwijsformulier gevraagde gegevens aan. Voor kinderen volstaat het aanreiken van de volledige persoonlijke gegevens, de verwijsreden, de voorgeschiedenis en zo mogelijk resultaten van eventueel eerder verricht onderzoek.

Stuurt u de verwijsbrief naar:

Kempenhaeghe, locatie Heeze Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Of (niet voor kinderen):

Kempenhaeghe, locatie Breda Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 3451
4800 DL BREDA

Lees voor

Digitaal verwijzen

U kunt de gegevens van uw patiënt via onderstaand digitaal formulier veilig aanreiken.

De gegevens worden veilig versleuteld verstuurd conform de eisen die daaraan worden gesteld. Kempenhaeghe behandelt de gegevens die binnenkomen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de geldende Europese privacywetgeving