Aanvalsdetectie: Veiligheid bij epilepsie
Lees voor

Nightwatch

Het ‘Tele-epilepsie consortium’ heeft Nightwatch gerealiseerd, een eenvoudig te gebruiken hightech armband die draadloos is verbonden met een ‘meldkastje’. Nightwatch meldt 85 procent van de ernstige nachtelijke tonisch-clonische epilepsieaanvallen bewezen betrouwbaar. Die betrouwbaarheid is een veelvoud van die van bijvoorbeeld bewegingsmatjes onder het matras, een tot nu vaak gebruikt middel voor alarmering bij een epilepsieaanval.

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is een belangrijke doodsoorzaak bij epilepsiepatiënten. Bij patiënten met een verstandelijke beperking en onbehandelbare epilepsie is de kans tot 20 procent dat ze ooit hieraan overlijden. Nightwatch kan nu breed ingezet gaan worden bij volwassenen, zowel in instellingen als in de thuissituatie. De onderzoekers menen dat onverwachte nachtelijke sterfte bij epilepsiepatiënten aanzienlijk zal afnemen dankzij Nightwatch.

De patiënt draagt de armband ‘s nachts. De werking van Nightwatch is gebaseerd op herkenning van twee essentiële kenmerken van aanvallen: een afwijkende hartslag in combinatie met schokkende bewegingen van de patiënt. Het armbandje stuurt dan draadloos een alarmsignaal naar zorgverleners of mantelzorgers die vervolgens de benodigde zorg kunnen gaan verlenen. Nightwatch is al op de markt verkrijgbaar.

Lees voor

Vervolgonderzoek

Waar Nightwatch nu nog aparte alarmen genereert op basis van de hartslagsensor en de bewegingssensor, onderzoekt het consortium al hoe die twee intelligent kunnen samenwerken om tot nog betere alarmering te komen. Ook werkt het consortium aan verbetering van alarmering op basis van geluid en video, in de toekomst te combineren met de huidige sensoren. Uiteindelijk doel is de interpretatie van de signalen patiëntspecifiek te maken. Verder loopt er onderzoek naar gebruik van Nightwatch door andere doelgroepen – kinderen bijvoorbeeld – en bij andere typen epilepsieaanvallen. Want de verschijningsvorm van een aanval zegt niet altijd iets over de ernst en het risico ervan. Ook nauwelijks zichtbare of hoorbare aanvallen kunnen grote gevolgen hebben. Uiteindelijk doel is alle risicovolle aanvallen bij alle doelgroepen betrouwbaar te kunnen detecteren. Want we zien het als onze zorgplicht eraan bij te dragen dat kwetsbare patiënten optimaal bewaakt kunnen worden.

Lees voor

Kennisagenda Neurologie

De relevantie van wetenschappelijk onderzoek naar het thema aanvalsdetectie is door de commissie Zorgevaluatie Neurologie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie erkend. Deze commissie heeft, samen met professionals, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog behoefte is aan meer wetenschappelijke onderbouwing.

Inventarisatie en prioritering van onderwerpen hierin heeft geleid tot de Kennisagenda Neurologie met daarin de top 12 van meest urgente onderzoeksvragen. ‘Wat is de kosteneffectiviteit van selectieve en specifieke monitoring van epilepsieaanvallen bij verstandelijk gehandicapten afgezet tegen conventionele audiomonitoring?’ is een van de twaalf geformuleerde onderwerpen in de kennisagenda.