Nieuws
Lees voor

Expertisecentrum Kempenhaeghe is verheugd dat haar onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse op de shortlist staat van de Regio Deal ‘Thuis in Brainport’. Zie hiervoor het persbericht dat de Metropool Regio Eindhoven (MRE) vandaag deelt.

Lees voor

PERSBERICHT

Eindhoven, 5 juli 2024

Lees voor

7 projecten op shortlist Regio Deal ‘Thuis in Brainport’

In februari is door het Ministerie van BZK bekendgemaakt dat voor de regio Zuidoost-Brabant € 20 miljoen is gereserveerd vanuit Regiodeals 5e tranche voor het regionale programma ‘Thuis in Brainport’. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de uitwerking van deze Regio Deal met als resultaat een shortlist van projecten die direct bijdragen aan de sociaal maatschappelijke opgaven in Brainport Eindhoven en verdeeld zijn over de hele regio. Het gaat om de projecten Kunsthal Helmond, De Berkenschutse, Kempenmuseum, Urban Sports & Culture, Brainport Bibliotheken, Inclusief werken binnen circulaire Economie en Vergroenen Stationskwartier Helmond. Deze projecten gaan mee naar de volgende fase in het proces en ondergaan de komende tijd een technische toets. Na de zomervakantie wordt toegewerkt naar een definitief convenant met het Ministerie van BZK.

Lees voor

Stijn Steenbakkers (voorzitter portefeuillehoudersoverleg economie MRE): “Brainport Eindhoven is een regio waar iedereen zich thuis moet voelen en de kans krijgt om mee te doen. De groei die voor ons staat, biedt veel kansen, maar het is cruciaal dat ook de publieke voorzieningen in de hele regio meegroeien. We moeten oog houden voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en dat vraagt om investeringen in onder andere passend onderwijs, cultuur, sport en meer groen. Met de 20 miljoen euro vanuit de Regio Deal kunnen we een goede start maken met projecten die de leefbaarheid, basisvaardigheden, voorzieningen en sociale samenhang versterken. Zo bouwen we samen verder aan een krachtige regio waarin het voor iedereen fijn wonen, werken en leven is”.

Lees voor

Kunsthal Helmond

Museum Helmond wil de Kunsthal Helmond omvormen tot een inclusieve ontmoetingsplek waar mensen van verschillende achtergronden samenkomen. En door het programma in samenwerking met inwoners van de stad en regio te maken, wordt de lokale gemeenschap actief betrokken bij de culturele activiteiten. Op deze manier wordt de sociale samenhang gestimuleerd.

Lees voor

De Berkenschutse (Heeze-Leende)

In de regio Brainport Eindhoven moet iedereen naar wens en mogelijkheden mee kunnen doen. Dit vraagt om extra ondersteuning voor een kwetsbare groep kinderen uit de regio en Zuid-Nederland. Deze kinderen hebben vaak een technisch profiel en hebben talenten die we hard nodig hebben in Brainport Eindhoven. De Berkenschutse is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hier wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan deze groep leerlingen omdat die zonder deze hulp mogelijk niet of moeilijker tot persoonlijke ontwikkeling en groei kan komen.

Lees voor

Kempenmuseum (Eersel/Kempen)

Het Kempenmuseum wordt ontwikkeld tot een toonaangevende museum van de regio en een startplek om de Kempenregio in te trekken. Als Cultuurpoort van de Kempen laat het museum met een bezoekerscentrum, museumtuin en aangrenzend park, bezoekers kennis maken met de identiteit van de regio, het ommeland en met elkaar.

Lees voor

Urban Sports & Culture (regionale samenwerking 9 gemeenten)

De ervaringen met Area51 (Urban Sportpark Eindhoven) en Urban Sportspark Best hebben geleerd dat een urban sportfaciliteit meer is dan alleen sporten. Het zorgt voor contactmomenten met anderen en biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. Dit versterkt het uitbreiden van sociale netwerken en integratie tussen verschillende groepen. Het gaat om de gemeenten Best, Bergeijk, Eindhoven, Helmond, Son en Breugel, Waalre, Deurne, Nuenen en Veldhoven.

Lees voor

Brainport Bibliotheken

In 2015 zijn acht Brainport Bibliotheken een samenwerking aangegaan. Nu bundelen de bibliotheken hun krachten verder naar een actiegerichte samenwerking op het gebied van de brede bieb, de samenwerkende bibliotheekorganisaties, de virtuele bibliotheek en de integrale bibliotheekprogrammering. Dit moet leiden tot een breder bereik van doelgroepen in de regio gericht op het verkleinen van laaggeletterdheid en bevorderen sociale samenhang. Het gaat om Bibliocenter, BiblioPlus, en bibliotheken De Lage Beemden, Dommeldal, Eindhoven, regio Helmond – de Peel, Veldhoven.

Lees voor

Inclusief werken binnen circulaire Economie (Arbeidsmarktregio Helmond – de Peel)

Helmond-De Peel zet de komende jaren in op een inclusieve arbeidsmarkt. Passend en duurzaam werk is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Hiermee wordt het inkomen en bestaanszekerheid vergroot en bijgedragen aan brede welvaart juist voor de groepen die hier momenteel nog minder van profiteren. Er wordt bewust gekozen voor kansrijke sectoren waarbij de baankansen ook op langere termijn groot zijn zoals banen binnen de circulaire economie.

Lees voor

Vergroenen Stationskwartier (Helmond)

Het Stationskwartier in Helmond wordt een levendig gebied met name gericht op studenten, jongeren, internationals en creatieve ondernemers. De Stationstuin (de ruimte van het Stationsplein tot en met de Kasteeltuin) wordt vergroend met ruimte voor ontmoeting, beleving, en verblijf. Zo ontstaat een gebied met een economisch, sociaal en cultureel ecosysteem in een groene, stedelijke omgeving.

Lees voor

Regio Deal 1: Project Wielewaal

Op voordracht van MRE wordt een bedrag van bijna € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Landgoed De Wielewaal. Het bedrag is afkomstig uit het project Financieringsregeling Regionale Voorzieningen in de brede regio, vanuit Regio Deal 1. De Wielwaal is hiervoor voorgedragen , omdat het project op basis van de rankinglist die gemaakt is voor de 5e tranche het eerstvolgende project is dat aan deze criteria uit regiodeal 1 voldoet. Het streven is dat het landgoed medio 2025 open kan worden opengesteld voor inwoners van de Brainportregio.

Lees voor

‘Thuis in Brainport’

Het programma ‘Thuis in Brainport’ is opgesteld door de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met maatschappelijke organisaties en overige stakeholders. Aan het begin van het Regio Deal proces is een brede uitvraag gedaan om de belangrijkste uitdagingen in de regio te signaleren. Deze uitdagingen zijn de basis geworden voor de uitwerking van de drie programmalijnen die centraal staan in de Regio Deal aanvraag: Sociale samenhang, Competentieontwikkeling & Basisvaardigheden en Leefbaarheid. De drie programmalijnen zijn los van elkaar uitgewerkt maar zijn integraal met elkaar verbonden en versterken elkaar. De projecten op de shortlist dragen ieder op hun eigen manier bij aan het bevorderen en versterken van de leefbaarheid, het voorzieningenaanbod, basisvaardigheden en sociale cohesie in de regio.

Lees voor

** Noot voor de redactie (niet voor publicatie) **
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J-L. Withaar jl.withaar@metropoolregioeindhoven.nl, 06 50 86 84 35.