Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Geslaagde EVN-dag op Kempenhaeghe voor ouders en kinderen over impact epilepsie

Lees meer...

 

De kinderen hebben afgelopen zaterdag genoten van het kinderprogramma tijdens de EVN-dag op Kempenhaeghe. Terwijl de ouders lezingen en workshops bijwoonden over 'Impact van epilepsie bij kinderen op leren en gedrag' namen alle kinderen deel aan een heuse bootcamp of konden paardrijden in de manege. Ook mascotte Kempy en vele vrijwilligers waren aanwezig om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Dit keer geen onderzoeken of afspraken maar onbezorgde activiteiten.  

Neem eens een kijkje op onze kinderwebsite www.kempy.nl voor meer foto's.

Transitiepoli begeleidt jongeren met epilepsie naar volwassenheid

Lees meer...

Subsidie Provincie aan Kempenhaeghe

Jongeren met epilepsie op een verantwoorde manier begeleiden naar volwassenheid. Dat is het primaire doel van de transitiepolikliniek epilepsie van Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. Voor het project ‘Transitie naar zelfstandigheid’, waarbij die begeleiding zich niet alleen toespitst op medische zaken, maar ook op sociaal-maatschappelijke factoren, krijgt Kempenhaeghe een provinciale subsidie van 219.444 euro.

De transitiepoli, die in januari 2012 startte, moet de overgang van behandeling van kinderen door diverse specialisten naar behandeling van volwassenen door vaak maar één specialist goed vorm geven. Daardoor wordt het voor jongeren mogelijk om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen met hun leven als jong-volwassene met epilepsie.

Epilepsie ontstaat voor een groot deel van de patiënten al in de kindertijd. Rond de achttiende verjaardag gaat de zorgverlening – zeker buiten de gespecialiseerde epilepsiezorg - over van de multidisciplinaire kindzorg naar een meer solistisch werkende aanpak van één specialist. Neuroloog dr. Anton de Louw, medisch hoofd epileptologie van Kempenhaeghe: “Die overgang blijkt vaak abrupt en problematisch te verlopen. Door kinderen hier goed op voor te bereiden, verbetert hun toekomstperspectief. In Kempenhaeghe is daarom gestart met een pilot ‘transitiepolikliniek’. Met een team van een neuroloog, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en onderwijskundig consulent worden de situatie en de mogelijkheden en kansen van patiënten in kaart gebracht.”

Zelfstandigheid
De jongeren worden door de poli niet alleen medisch maar ook psychosociaal en maatschappelijk begeleid naar zelfstandigheid. Dan gaat het om het omgaan met hun ziekte, maar ook om zaken als passende opleiding en beroepskeuze. De verwachting is dat ze daardoor minder zorg nodig hebben en mogelijk minder gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen. Mogelijk is de aanpak in de toekomst uit te rollen voor andere chronische aandoeningen.

“Je leert jezelf goed kennen”
“Jongeren met epilepsie kampen vaak met bijkomende problemen op bijvoorbeeld cognitief en emotioneel gebied”, vertelt professor dr. Bert Aldenkamp, hoogleraar epilepsie en neurocognitie en hoofd Gedragswetenschappelijke Dienst. “Daardoor komt vaak hun zelfredzaamheid in het gedrang. Dat kan gaan om zaken zoals bijvoorbeeld dagelijkse verzorging, het ontwikkelen van een eigen identiteit, werk of school en toekomstmogelijkheden.”

De tot nu toe bereikte resultaten van de bijzondere poli zijn positief. 85% van de jongeren en hun ouders die de transitiepoli hebben bezocht, was tevreden. “Je krijgt een goed beeld van hoe je er op een bepaald moment voor staat” en “Je leert jezelf goed kennen” zijn uitspraken van deelnemers. Jongeren en ouders herkennen ook het probleem dat de kinderen door hun aandoening altijd met zorg zijn omringd en nauwelijks of niet voorbereid zijn op zelfstandigheid.  

Middelen ‘leefbaarheid@Brabant’
Manager Onderzoek en Ontwikkeling dr. Laura Gottmer licht toe: “Het project waarvoor de Provincie subsidie verleent, richt zich op het analyseren van de maatschappelijke effecten van de transitiepolikliniek en op de patiënten zoals de effecten op de kwaliteit van leven, arbeidsparticipatie en coping. Vooral en uniek voor een gezondheidszorginstelling wordt de stap naar de maatschappij gemaakt.  Doel van het project is om op zoek te gaan naar partners in Brabant met wie een samenwerking tot stand kan worden gebracht om de jongeren met epilepsie optimaal te begeleiden. Dit is belangrijk voor de jongeren, maar ook voor hun omgeving. Dit past natuurlijk ook goed in de trend om de zorg meer lokaal via maatschappelijke partners in te richten.

De Provincie verstrekte de subsidie vanuit Leefbaarheid@Brabant. Dit programma stimuleert innovatieve aanpak van leefbaarheid. Daardoor kunnen burgers, ondernemers, en regionale netwerken gezamenlijk aan de slag gaan met leefbaarheidsvraagstukken. Gedeputeerde Brigite van Haaften (Cultuur en Samenleving): “Mensen langer zelfstandig laten wonen is niet alleen noodzakelijk, maar ook heel goed voor de leefbaarheid. Als dit project succesvol is, kan dat een stimulans zijn om op meer plekken een dergelijke aanpak te starten. Daar zijn we naar op zoek, en als we deze kennis met elkaar delen, werken we samen aan een leefbaar Brabant.“

Kempenhaeghe werkt in het project samen met onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Epilepsievereniging Nederland.

Netwerkverstoringen bij kinderen met rolandische epilepsie

Lees meer...

Promotieonderzoek naar samenhang kinderepilepsie en taalproblemen

Rolandische epilepsie is de meest voorkomende kinderepilepsie waarbij aanvallen ontstaan vanuit de sensomotorische hersenschors, die de beweging aanstuurt. Uit verschillende studies blijkt dat deze vorm van epilepsie samengaat met taalproblemen bij kinderen. Door middel van geavanceerde MRI-technieken ontdekte R. Besseling in zijn promotieonderzoek dat de sensomotorische hersenschors verbonden is met bepaalde taalcentra. Bij rolandische epilepsie zouden de aanvallen via deze verbinding dus kunnen uitstralen naar de taalcentra. Inderdaad bleek dat deze verbinding bij rolandische epilesie is verstoord en hoe groter de verstoring, hoe lager het taalniveau. Nu beter bekend is hoe deze epilepsie in de hersenen werkt, kan worden uitgezocht hoe deze kinderen meer gericht kunnen worden behandeld.

Rolandische epilepsie bij kinderen wordt van oudsher als benigne (goed behandelbaar) aangeduid omdat de aanvallen relatief mild zijn en vooral ’s nachts optreden. Bovendien verdwijnen de aanvallen spontaan rond de leeftijd van 16 jaar. Echter er zijn steeds meer  wetenschappelijke studies die laten zien dat rolandische epilepsie samengaat met leerproblemen. Vandaar dat nader onderzoek belangrijk is. De link tussen epilepsie en cognitie is een belangrijke pijler van een onderzoeksgroep van artsen en technici van Kempenhaeghe en de afdeling radiologie van het Maastricht UMC+ onder leiding van prof. dr. B. Aldenkamp en waar René Besseling deel van uitmaakt. Met de nieuwe inzichten uit het promotieonderzoek zijn belangrijke stappen gezet om te begrijpen hoe rolandische epilepsie en taalproblemen samenhangen. Er is nader onderzoek nodig om de inzichten om te zetten in therapie.

Biomedisch ingenieur ir. René M.H. Besseling promoveerde vrijdag 4 april aan de Faculteit of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht met het onderzoek “Brain wiring and neuronal dynamics; advances in MR imaging of focal epilepsy”.

Taalproblemen en epilepsie en mogelijke rol logopedist

Lees meer...

In het vakblad Logopedie van maart 2014 beschrijven Kempenhaeghelogopedisten Mieke Bessems-Berkers en Kim Brok taalproblemen en epilepsie.

Epilepsie bij kinderen kan blijvende, fluctuerende en reversibele verstoringen in de taalontwikkeling teweegbrengen (Overvliet et al., 2010). Een aantal specifieke epilepsiesyndromen wordt belicht. Met name epilepsiesyndromen met nachtelijke aanvallen hangen vaak samen met taalstoornissen. Onderkenning hiervan - en van mogelijke bijwerkingen van anti-epileptica - kan bijdragen aan tijdige diagnostiek en adequate behandeling. De auteurs wijzen op de mogelijke rol van de logopedist, samen met andere hulpverleners en de ouders van het kind, in de vroegsignalering.

PatiŽnten met niet-epileptische aanvallen voor diagnose en opstart behandeling het beste af in een e

Lees meer...

Een deel van de patiënten die worden gezien in een gespecialiseerd epilepsiecentrum blijkt geen epilepsie te hebben maar wel aanvallen. De aanvallen van dit type patiënten lijken weliswaar op epilepsie maar laten niet de typerende epileptische ontladingen in de hersenen zien. De aanvallen hebben een emotionele oorzaak. Klinisch psycholoog/ psychotherapeut Nynke Bodde, werkzaam bij Kempenhaeghe, stelt naar aanleiding van haar promotieonderzoek dat deze patiënten met zogeheten psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA) in de diagnostische fase en bij de opstart van de behandeling het beste af zijn in een epilepsiecentrum.

De uitgebreide diagnostische mogelijkheden van een epilepsiecentrum maken dat met zekerheid kan worden vastgesteld dat het niet om epilepsie gaat. Weten dat ‘elk mogelijk onderzoek is gedaan’, helpt de patiënt bij het accepteren van de diagnose PNEA. Verder is er in een epilepsiecentrum veel kennis over het omgaan met de aanvallen. Want die aanvallen zijn er wel. Bovendien zijn er patiënten die zowel met epilepsieaanvallen als met psychogenen niet-epileptische aanvallen kampen”, aldus Nynke Bodde.

Als de diagnose PNEA is gesteld, moet worden bepaald wat dan de oorzaak van de aanvallen is. Het onderzoek van Nynke Bodde richt zich op deze tweede fase van de diagnostiek en de opstart van de behandeling: door welke (emotionele) factoren zijn de aanvallen ontstaan en wat veroorzaakt dat ze blijven optreden. De vaststelling van een aantal subtypen maakt het mogelijk meer gericht te bepalen welke behandeling ingezet moet worden. Een andere bevinding is dat er bij sommige patiënten sprake is van een biologische kwetsbaarheid voor deze aanvallen. Het proces dissociatie (een soort wegdromen) kan een rol vervullen bij PNEA. Met behulp van functionele MRI is daarvoor een oorzaak gevonden in de hersenen.  

Als de patiënt de diagnose PNEA heeft geaccepteerd en de behandeling is opgestart, is het in veel gevallen mogelijk de therapie voort te zetten binnen de algemene GGZ. Kempenhaeghe draagt dan zorg voor een gerichte verwijzing en ondersteuning daarbij.

Nynke Bodde promoveerde donderdag 31 oktober jongstleden binnen de geneeskundige faculteit van de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Psychogenic non-epileptic seizures: a separate disorder or part of a continuüm?’.

 

Zomerscholen Polysomnografie en Slaaptherapie voor professionals

Lees meer...

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe organiseert op 19 en 20 juni 2014 twee unieke Zomerscholen.

  • Zomerschool Polysomnografie, slaapdiagnostiek in de praktijk
  • Zomerschool Slaaptherapie, diagnostiek en gedragsmatige behandeling van slaapproblemen.

In deze cursussen is er naast een theoretisch gedeelte ook een praktisch deel en is er interactie met de slaapdeskundigen van Kempenhaeghe. Meer informatie en inschrijven kan via 'Symposia'

http://www.kempenhaeghe.nl/update/8/8/8/0/0/update/

Nieuw Academisch Centrum voor Epileptologie zet in op verbeterde behandeling van epilepsie

Lees meer...

Kempenhaeghe en het Maastricht UMC+ werken samen op het gebied van epilepsie

Per  januari 2014 is het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) gestart. Dit nieuwe centrum is een samenwerkingsverband tussen Kempenhaeghe en het Maastricht UMC+. Het doel van de samenwerking is diagnostiek en behandeling van epilepsie naar een hoger plan te tillen om zodoende de nog steeds grote groep van kinderen en volwassenen met een moeilijk te behandelen vorm van epilepsie verder te kunnen helpen. Het Academisch Centrum voor Epileptologie is uniek in zijn soort en wil leidend zijn in die gespecialiseerde zorg.

Epilepsie is een neurologische aandoening; 1 op 150 mensen heeft epilepsie en jaarlijks komen er in Nederland ongeveer 6.000 nieuwe patiënten bij. Hoewel epilepsie binnen de neurologie veelal wordt beschouwd als een goed te behandelen aandoening, blijft circa een derde van de patiënten kampen met epilepsieaanvallen die het dagelijks leven aanzienlijk belemmeren. Epileptische aanvallen verschillen in vorm, hevigheid, duur en frequentie, afhankelijk van de plek in de hersenen waar de aanval zich voordoet.

Voordelen van samenwerking
Niet eerder in Nederland of daarbuiten, richtten een derdelijnscentrum en een academisch ziekenhuis een dergelijke gezamenlijke organisatie op. Daarmee is het centrum toonaangevend in Nederland en over de landsgrenzen heen.

De voordelen van de samenwerking zijn groot, zo lichten de neurologen dr. Anton de Louw en prof. dr. Robert van Oostenbrugge toe. Samen vormen zij de medische directie van het nieuwe Academisch Centrum voor Epileptologie.

“Goed wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht stimuleert hoogwaardige en up-to-date patiëntenzorg en zorgvernieuwing. Andersom geldt ook dat goed onderzoek en onderwijs alleen mogelijk is als er goede en voldoende klinische voorzieningen zijn. Hierin zit de meerwaarde voor de beide samenwerkingspartners. De onderlinge lijnen zijn nu korter waardoor we efficiënter en effectiever kunnen werken. Dat bespaart niet alleen tijd en geld, maar maakt ook de expertise en faciliteiten van beide organisaties gemakkelijker toegankelijk voor verwijzers, patiënten en wetenschappers.” aldus Van Oostenbrugge. “Daarbij komt dat de bundeling kan leiden tot kostenbesparing bij dure vormen van diagnostiek, zoals genetisch onderzoek, en bij dure behandelingen zoals epilepsiechirurgie of neuromodulatie,” vult De Louw aan. Hij vervolgt: “Kennis die uit wetenschappelijk onderzoek voortkomt, kan sneller worden toegepast in de praktijk. Andersom is er een bredere praktijk van waaruit onderzoeksvragen zullen ontstaan. Ook biedt het Academisch Centrum voor Epileptologie een bijzondere werkplek binnen de opleiding tot neuroloog. Dit kan meer artsen–in-opleiding er toe aan zetten zich te specialiseren in epilepsie; dat is nog steeds nodig.”

Geen praktische gevolgen voor patiënten
De oprichting van het Academisch Centrum voor Epileptologie maakt dat epilepsiepatiënten die bij Kempenhaeghe onder behandeling zijn, nu bij dit nieuwe centrum onder behandeling komen. Daarover ontvangen patiënten en verwijzers binnenkort ook persoonlijk bericht. De ‘overgang’ heeft voor patiënten echter geen praktische gevolgen: zij behouden hun huidige behandelaar(s) en zij blijven de (poli)kliniek die zij tot nu toe hebben bezocht bezoeken. Alle locaties van de (poli)klinieken blijven bestaan en alle aan het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe verbonden neurologen behoren nu – samen met de in epilepsie gespecialiseerde collega’s in Maastricht - tot de staf van het Academisch Centrum voor Epileptologie. De geleverde zorg blijft op dezelfde wijze vergoed. Onder ‘Veel gestelde vragen’ op deze website staat meer achtergrondinformatie over het Academisch Centrum voor Epileptologie.

Het nieuwe Academisch Centrum voor Epileptologie past in het streven van overheid, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen naar een evenwicht tussen aan de ene kant specialistische zorg en aan de andere kant de bereikbaarheid van die zorg qua reisafstand voor patiënten.

Voor meer informatie over het Maastricht UMC+ verwijzen wij u naar www.mumc.nl.

 

Jonge onderzoekers presenteren zich op Kempenhaeghe congres

Lees meer...

De laatste ontwikkelingen op de vakgebieden epileptologie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen worden besproken op het jaarlijkse internationaal klinisch symposium dat Kempenhaeghe op 27 en 28 maart organiseert voor medisch specialisten en onderzoekers. Tijdens het symposium geeft Kempenhaeghe ook jonge onderzoekers kansen. Zij hebben de mogelijkheid hun onderzoek te presenteren in de vorm van een poster, hetgeen Kempenhaeghe beloont met het jaarlijks uitreiken van een posterprijs.

Dit jaar gaan de posterprijs uit naar natuurkundige en promovendus ir. Kees Hermans, die in Kempenhaeghe onderzoek doet naar de combinatie van EEG en MRI-onderzoek. Als tweede winnaar krijgt drs. Lisa Thyrion een posterprijs voor haar onderzoek aan de Universiteit Gent naar het fenomeen status epilepticus, een situatie waarbij de patiënt niet vanzelf uit een epilepsieaanval komt.

Ook in het wetenschappelijk jaarverslag dat Kempenhaeghe uitgeeft bij gelegenheid van het symposium worden onderzoeken van jonge onderzoekers toegelicht. In totaal zijn er in Kempenhaeghe zo’n 30 promovendi. De vraagstellingen voor onderzoek en ontwikkeling komen voort uit de patiëntenzorg en omgekeerd zijn de projecten direct of indirect gericht op innovatie van de patiëntenzorg. Bijzonder interessant om te noemen is het onderzoek van drs. Dominique IJff die onderzoek doet naar de invloed van medicatie tegen epilepsie op bijvoorbeeld taal, geheugen en concentratie. Dit is belangrijk omdat medicatie weliswaar kan helpen tegen de epilepsie maar ook dit soort bijwerkingen met zich mee kan brengen. Het middel moet nooit erger worden dan de kwaal. Ook het onderzoek van Loes Leenen MANP en drs. Ben Wijnen naar toepassing van zelfmanagement is interessant. Via het volgen van een cursus leren epilepsiepatiënten epilepsie in hun dagelijks leven in te passen zodat die hen minder beperkt. De hoop en de verwachting is dat de levenskwaliteit van deze patiënten zo wordt vergroot en de aanvallen juist verminderen omdat de patiënten gestructureerder gaan leven. Drs. Merel van Gilst doet onderzoek bij Parkinsonpatiënten. Het lijkt erop dat slaap bij hen een verkwikkend effect kan hebben. Onderzocht wordt wanneer en hoe deze sleepbenefit optreedt. Het doel is dat artsen gerichtere slaapadviezen kunnen gaan geven aan Parkinsonpatiënten. Als laatste noemen we de inzet van een game die in samenwerking met de TUe is ontwikkeling voor een onderzoek van drs. Janneke Peijnenborgh naar tijdsbesef bij kinderen. Zij onderzoekt hiermee hoe kinderen met een ernstige leerstoornis beter kunnen worden ondersteund in hun functioneren op school en sociaal gezien.

 

Formele ondertekening samenwerkingsovereenkomst nieuw Academisch Centrum voor Epileptologie

Lees meer...

Ir. N. Bomer, voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe  en  drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+

Op 17 maart ondertekenden ir. N. Bomer en drs. G. Peeters de formele samenwerkingsovereenkomst van het Academisch Centrum voor Epileptologie.

Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) is het nieuwe samenwerkingsverband tussen Kempenhaeghe en het Maastricht UMC+ dat op 1 januari 2014 is gestart. Een uniek centrum dat leidend wil zijn in de gespecialiseerde epilepsiezorg. Het doel van de samenwerking is diagnostiek en behandeling van epilepsie naar een hoger plan te tillen om zodoende de nog steeds grote groep van kinderen en volwassenen met een moeilijk te behandelen vorm van epilepsie verder te kunnen helpen. Voor de patiënten heeft de overgang naar het nieuwe centrum geen praktische gevolgen, zij behouden hun huidige behandelaar en blijven dezelfde polikliniek bezoeken.

 

Voorlichtingsavond Borculo 22 april over epilepsie mmv dr. Schelhaas

Lees meer...

Epilepsie voorlichtingsavond Regio Berkelland-Lochem 'Over epilepsie gesproken'

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) organiseert op dinsdag 22 april a.s. een informatieavond met als onderwerp ‘Over epilepsie gesproken’.Op deze avond wordt er nader ingegaan op zaken als: Wat is epilepsie nu eigenlijk?’, wat te doen bij een aanval, behandelmogelijkheden en de eventuele bijwerkingen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er door de sprekers ingegaan op bovengenoemde zaken. Tijdens de bijeenkomst is er genoeg ruimte voor het stellen van vragen. Ook is er een informatiestand van de E.V.N.

Locatie: Ontmoetingscentrum 't Hof, Hoflaan 3, Borculo
aanvang 19.30 uur tot circa 21.30 uur, zaal open 19.00 uur                       

Sprekers:  

de heer dr. H.J. Schelhaas, neuroloog epilepsiecentrum Kempenhaeghe Heeze

mevrouw A. Geertsema, epilepsie verpleegkundig specialist SEIN Zwolle

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook voor professionals en andere belangstellenden.

Aanmelding en informatie
Vanwege organisatorische redenen vragen wij u zich voor uiterlijk vrijdag 18 april aan te melden voor deze informatieavond. Aanmelden of het opvragen van informatie kan via: EVN, Gewest Middenoost: telefoon: 0315-242753 (Aad en Cocky Bal) of 0318-420351, (Bep Lentink) of per e-mail: Middenoost@epilepsievereniging.nl

Landelijke dag voor vrijwilligers Nl doet

Lees meer...

 

Vrijwilligers droegen op 21 maart 2014 een extra steentje bij op Kempenhaeghe in het kader van de landelijke dag voor vrijwilligers 'NL doet'. Op de boerderij op Providentia genoten de bewoners van Bongerd van ambachtelijke en boerenactiviteiten en in buitenhuis Hofpad in Leende deed het personeel van dierenartspraktijk Boschhoven spelletjes met de bewoners.

Dokter Ruttenpark straatnaam nieuwe wijk Providentia

Lees meer...

 

Afgelopen week is door burgemeester Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende en door de raad van bestuur van Kempenhaeghe het straatnaambord 'Dokter Ruttenpark' overhandigd aan de inmiddels 101-jarige dokter Rutten. 'Dokter Ruttenpark' wordt de straatnaam van de weg rondom het groene hart van de nieuwe wijk op Providentia in Sterksel. Dokter Rutten was de eerste geneesheer-directeur van Kempenhaeghe/Providentia in de periode 1942 - 1978.

Kempenhaeghe steunt initiatief van SEIN in kader van Europese Epilepsiedag

Lees meer...

Kempenhaeghe ondersteunt het initiatief van het collegainstituut SEIN om ter gelegenheid van de Europese Epilepsiedag dit jaar stil te staan bij epilepsie en de ernst en impact ervan. SEIN vraagt met name aandacht voor SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsie). SUDEP verwijst naar het plotselinge overlijden van iemand met een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie waarbij ondanks uitgebreid aanvullend onderzoek geen oorzaak voor overlijden wordt vastgesteld.

Prof. dr. Johan Arends, neuroloog bij het Academisch Centrum Epileptologie van Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ en deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt: “Onderzoek en innovatie van Kempenhaeghe en de TU/e, waaraan ook SEIN en UMC Utrecht meedoen, richt zich op methodes om (nachtelijke) epilepsieaanvallen te herkennen. Dat is vooral van belang omdat patiënten met bepaalde moeilijk behandelbare vormen van (nachtelijke) epilepsie onverwacht kunnen overlijden tijdens hun slaap. Betrouwbare detectie kan die onverwachte sterfte verminderen en de zelfstandigheid en het gevoel van veiligheid van patiënten vergroten. We zijn een heel eind op de rit. Ons onderzoek naar aanvalsdetectie heeft een goed fundament. Er zijn al verbeteringen doorgevoerd en binnen een aantal jaren hopen we het systeem op de markt te kunnen brengen.”

 

Zie hieronder het bericht van collega-instituut SEIN:

Heb hart voor epilepsie!
Op maandag 10 februari 2014 was het het Europese Epilepsie Dag (EED). Op deze dag werd wereldwijd stilgestaan bij epilepsie en de ernst en impact ervan. Dit jaar besteedt SEIN extra aandacht aan het plotselinge overlijden bij epilepsie.                  

Meer aandacht voor overlijden bij epilepsie
Nederland telt zo'n 80.000 mensen met epilepsie. Wereldwijd is de schatting zo’n 60 miljoen. Wetenschappers van SEIN doen al jaren onderzoek naar de oorzaken van epilepsie. Een van de pijlers van wetenschappelijk onderzoek bij SEIN is Sudden Unexpected Death in Epilepsie (SUDEP). SUDEP verwijst naar het plotselinge overlijden van iemand met epilepsie waarbij ondanks uitgebreid aanvullend onderzoek geen doodsoorzaak wordt vastgesteld. SUDEP treft vooral mensen met een moeilijk behandelbare epilepsie. Om SUDEP bekendheid te geven heeft SEIN het initiatief genomen om met epilepsiecentra, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties gezamenlijk voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen en te starten met een register om beter zicht te krijgen in het probleem. SUDEP is een van de pijlers van het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN. Het onderzoek bij SEIN richt zich op het beter begrijpen van de gevolgen van epileptische aanvallen.

Heb hart voor epilepsie
Wereldwijd staat het plotselinge overlijden meer en meer in de belangstelling. U kunt meehelpen epilepsie onder de aandacht te brengen! Kijk daarvoor op de website van SEIN voor de ‘heb hart voor epilepsie’ actie.

             

Zie ook www.sein.nl/eed

Vierde Europese Epilepsie Dag
Europese Epilepsie Dag is een initiatief van het International Bureau for Epilepsy en het International League Against Epilepsy en werd gelanceerd op 14 februari 2011. Op 14 februari is het Valentijnsdag, St. Valentijn is de beschermheilige van epilepsie. De Europese Epilepsiedag wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van februari. Het internationale thema is dit jaar: Epilepsy is more than seizures (epilepsie is meer dan aanvallen alleen).

Opening nieuwbouw De Berkenschutse: bijzondere leerlingen, bijzonder gebouw

Lees meer...

 

De nieuwbouw van De Berkenschutse, schoolgebouw havo/vwo op het terrein van Kempenhaeghe Heeze is gereed. Op woensdag 19 februari vond de officiële opening plaats.

Binnen de nieuwe wet passend onderwijs zijn sommige leerlingen afhankelijk van speciaal onderwijs. Sinds tien jaar is er in het voortgezet speciaal onderwijs een sterke groei van het aantal leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze leerlingen hebben bijzondere aanpassingen nodig om onderwijs te kunnen volgen. Veel van hen zijn hypersensitief voor omgevingsprikkels. In het nieuwe havo/vwo-schoolgebouw heeft De Berkenschutse speciale voorzieningen gecreëerd voor deze doelgroep leerlingen.

Veel suggesties die leerlingen zelf hebben aangereikt, zijn verwezenlijkt. Leerlingen hebben soms ook daadwerkelijk meegeholpen bij de realisatie van het gebouw, zoals het leggen van betonnen vloerplaten, het verlijmen van kalkstenen of het bepalen van kleurstellingen. De Berkenschutse is trots op het resultaat. Zij wenst de leerlingen en leerkrachten veel leerplezier toe in een prettige leeromgeving.

 

Erwin Koeman en dochter Wendy bij RTL late night over epilepsie en ervaringen Kempenhaeghe

Lees meer...

Tijdens de Europese Epilepsiedag waren Erwin Koeman en dochter Wendy te gast bij RTL Late Night. Daarin vertelden zij openhartig over de epilepsie van Wendy, wat voor gevolgen dat heeft voor haar leven en de positieve ervaringen met de school De Berkenschutse en Kempenhaeghe.

Aflevering bekijken? http://www.youtube.com/watch?v=pkVlARfSvJQ

 

Het effect van epilepsie op de hersenen; intreerede prof. dr. A. Aldenkamp, deeltijdhoogleraar TUe

Lees meer...

Epilepsie is de meest voorkomende, ernstige neurologische aandoening. Bij ongeveer een derde van de patiënten ontwikkelt zich een chronische vorm van epilepsie, een aandoening die zich levenslang kan uiten, van de vroege kindertijd tot aan de ouderdom. Het ernstigste gevolg van chronische epilepsie betreft de aantasting van de cognitie, waarbij dit proces soms kenmerken vertoont van neurodegeneratie. Met behulp van verschillende MRI-technieken is het mogelijk te onderzoeken welke processen in de hersenen hiervoor verantwoordelijk zijn en met welke biomarkers dit vroegtijdig te onderkennen is. Deze kennis is van belang voor epilepsie maar eveneens voor andere neurologische aandoeningen en zelfs voor het begrijpen van ‘the ageing brain’. Van groot belang hierbij is de recente vaststelling dat de hersenen georganiseerd zijn middels netwerken en dat veel neurologische aandoeningen (waaronder epilepsie) gezien kunnen worden als netwerkaandoeningen.

Prof. dr. Albert P. Aldenkamp is per 1 maart 2013 benoemd tot deeltijdhoogleraar ‘Cognition and Imaging in Epilepsy’ aan de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Op 31 januari 2014 sprak hij zijn intreerede uit met als titel: ‘…. en weer ligt het net eruit….; het effect van epilepsie op de hersenen.’ Professor Aldenkamp vervult deze leerstoel naast zijn functies in Kempenhaeghe en zijn posities als hoogleraar in Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Universitair Ziekenhuis Gent.

In maart 2011 formaliseerden Kempenhaeghe en de TU/e een strategisch samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek en innovatie. De samenwerking is georganiseerd rond drie programmalijnen: epilepsie, slaapstoornissen en neurocognitieve aandoeningen. Tegenoover deze programmalijnen staan drie technologielijnen: niet-invansieve patiëntvriendelijke monitoringtechnieken, beeldanalyse en ICT voor extramurale zorg. Het ambitieuze gezamenlijk onderzoeksprogramma krijgt concrete invulling dankzij subsidies en vergroting van het netwerk.