Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Ike Bomer, bestuurder Kempenhaeghe, krijgt onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau

Lees meer...

    

Per 1 december 2014 gaat Ike Bomer na ruim 25 jaar voorzitterschap van de raad van bestuur van Kempenhaeghe met pensioen. Deze week zegt Ike Bomer medewerkers en bewoners van Kempenhaeghe gedag. Vanmiddag, 19 november, was er voor genodigde zakelijke relaties een speciale bijeenkomst ter gelegenheid van Bomers pensionering. Tijdens deze bijeenkomst ontving Bomer uit handen van burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Groei en professionalisering
Vooral Bomers bijzondere verdiensten als bestuurder van Kempenhaeghe zijn de grond voor deze hoge onderscheiding. Bomers constructieve en langdurige inzet voor Kempenhaeghe deed de organisatie in de afgelopen decennia uitgroeien van een ‘gedegen instelling waar goed en liefdevol voor mensen met epilepsie werd gezorgd’ naar een zorgorganisatie waar nog altijd die warme zorg, maar ook de meest hoogwaardige diagnostiek en behandeling op het gebied van epileptologie en slaapgeneeskunde wordt geboden. Een zorgorganisatie die bovendien toonaangevend wetenschappelijk onderzoek verricht en van waaruit - onder meer via een jaarlijkse internationaal bekend symposium - expertise wordt uitgedragen aan medisch specialisten en wetenschappers. Met  zo’n 1.500 medewerkers is Kempenhaeghe, waartoe ook onderwijscentrum De Berkenschutse behoort, de grootste werkgever van de gemeente Heeze-Leende.

Bomer heeft vanuit zijn visie op ontwikkeling en verdieping van gespecialiseerde (epilepsie)zorg altijd gestreefd naar (internationale) samenwerking. Hij was vanaf het eerste uur dan ook verbonden aan het Europese samenwerkingsverband van epilepsiecentra. Hij ondersteunde als bestuurder van Kempenhaeghe het Epilepsiefonds en patiëntenvereniging Epilepsievereniging Nederland. In 2005 zorgde Bomer middels een fusie van Kempenhaeghe met de Hans Berger Kliniek voor behoud van dit kleine, tot dan zelfstandige maar in haar voortbestaan bedreigde epilepsiecentrum. Bomers visie op verbetering en ontwikkeling van specialistische zorg leidde bovendien tot structurele samenwerking met academische centra in binnen- en buitenland zoals  met het Maastricht Universitair Medisch Centrum, de Technische Universiteit Eindhoven en het Academisch Ziekenhuis Gent. Recent heeft deze academisering geleid tot de oprichting van het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe en Maastricht UMC+. Voor deze grote bijdragen aan de epilepsiesector in Nederland ontving Bomer deze middag ook de zogeheten ‘Gouden Piekgolf’ die Joep Kooij namens de Nederlandse Liga tegen Epilepsie mocht uitreiken.

Behalve voor de gespecialiseerde epilepsiezorg heeft Bomer zich hard gemaakt voor de ontwikkeling van slaapgeneeskunde. In de jaren negentig van de vorige eeuw begon Kempenhaeghe met specifieke zorgverlening aan mensen met problematiek rond ‘slaap en waak’.  In de loop der jaren is het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe uitgegroeid tot het grootste multidisciplinaire slaapcentrum van Nederland en geldt slaapgeneeskunde steeds nadrukkelijker als een erkend medisch specialisme.

Recent is een derde expertisegebied, te weten gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor kinderen met neurologisch gebaseerde leer- en ontwikkelingsstoornissen, opgezet. Bomer heeft zich tot aan deze week met succes ingezet om ook hiervoor structurele financiering ingebed te krijgen in het financieringssysteem voor de zorg, zodat ook deze gespecialiseerde zorg voor de toekomst gegarandeerd is.

Officieel afscheid
Voorafgaand aan de uitreiking van de beide onderscheidingen heeft Ike Bomer vanmiddag onder voorzitterschap van oud-voetbalinternational Hans van Breukelen een ‘schitterende finale kunnen spelen’. Na een interessante bijdrage van prof.dr. P. Frissen, die als hoogleraar bestuurskunde de zorg vanuit een bestuur-filosofische invalshoek beschouwt, schetsten diverse genodigden beknopt en met humor hoe zij met Bomer hebben samengewerkt. Herhaaldelijk is daarbij Bomers altijd oprechte betrokkenheid bij patiënten en bewoners van Kempenhaeghe geroemd, net als zijn niet-aflatende doorzettingsvermogen, zijn zeer brede kennis en de vaste, op expertiseontwikkeling en specialisatie gerichte koers, die Kempenhaeghe heeft doen uitgroeien tot een aantrekkelijke samenwerkingspartner en een zorgorganisatie met onderscheidend vermogen.

De wijze waarop daarna ‘het Kempenhaeghehart sprak’, getuigend van een bijzondere Kempenhaeghekracht - in de vorm van een film en lied door een koor en combo van  Kempenhaeghemedewerkers - gaf de middag een onvergetelijk tintje. Niet alleen voor Ike Bomer zelf. Getuige de reacties, ook voor de ruim drie honderd gasten. 
 

Start bouw eerste marktwoningen op instellingsterrein Providentia in Sterksel

Lees meer...

   

  

Op donderdag 13 november vierden CRA Vastgoed en Kempenhaeghe samen met de eerste kopers de start van de bouw van de eerste marktwoningen op het (voormalige) instellingsterrein Providentia van Kempenhaeghe.

CRA Vastgoed ontwikkelt hier onder het motto ‘De Vrije Ruimte’ een nieuwe dorpse woonwijk op deze plek met een bijzonder karakter. Van oudsher wonen in dit landelijk gelegen groene gebied mensen met epilepsie en verstandelijke en lichamelijke beperkingen van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Kempenhaeghe hoopt dat de komst van ‘nieuwe buren’ de woonomgeving voor deze mensen verrijkt.

In de nieuwe wijk komen in totaal zo’n 180 woningen, bij welke het uitgangspunt is dat kopers ruimte hebben om hun eigen wensen en ideeën over die woning in te brengen. De marktwoningen die nu worden gebouwd, worden al in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd. Dan verhuizen ook de eerste cliënten van Kempenhaeghe naar hun nieuwe zorgwoningen. Zodoende ontwikkelt zich van begin af aan een voor de cliënten van Kempenhaeghe aantrekkelijker en uitdagender woonklimaat. Ook de al in gang zijnde bouw op een aantal vrije kavels draagt daaraan bij. Verder zullen bijzondere voorzieningen in de nieuwe woonwijk, die ontmoetingen tussen alle dorpsbewoners faciliteren, deel uit maken van het project De Vrije Ruimte.

Wethouder J. van Bree van de gemeente Heeze-Leende en de heer R. Smits van Huybregts Relou gaven donderdag in aanwezigheid van de kopers het officiële startsein van de bouw.

 

Pilot realtime patiŽnttevredenheidsonderzoek van start

Kempenhaeghe wil graag dat patiŽnten tevreden zijn over de geboden zorg.
Lees meer...

Kempenhaeghe wil graag dat patiënten tevreden zijn over de geboden zorg. De mening van patiënten telt. Daarom start Kempenhaeghe een pilot realtime patiënttevredenheidsonderzoek binnen het Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Slaapgeneeskunde op de locaties Heeze en Oosterhout.

Patiënten worden tijdens hun bezoek aan de polikliniek uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een korte digitale vragenlijst over de geboden zorg. De vragenlijst kan worden ingevuld op één van de drie onderzoekszuilen in de wachtruimten. Daarnaast circuleren er gedurende de pilot drie tablets; in de buitenpoliklinieken, op de Gedragswetenschappelijke Dienst en bij Maatschappelijk Werk. 

Realtimeonderzoek
Realtimeonderzoek biedt voortdurend inzicht in de wijze waarop patiënten onze zorg ervaren. Het biedt de mogelijkheid om doorlopend te monitoren wat patiënten vinden of opmerken en daarmee in de praktijk ook iets te doen. Gedurende de pilot worden verschillende aspecten van zorg gemeten. De vragen zijn afgeleid van de standaardvragenlijst poliklinische ziekenhuiszorg. De nieuwe aanpak vervangt het periodieke Consumer Quality (CQ) onderzoek van Prismant. De pilot duurt tot maart 2015.
 

Vrijwilligers gezocht voor slaaponderzoek!

Lees meer...
Wilt u met uw kind meewerken aan een belangrijk onderzoek voor de slaapziekte narcolepsie? Fijn als u hier tijd voor wilt maken! We zoeken namelijk een grote groep ‘gezonde’ kinderen ter vergelijking.

Ssssssssssssssssssst! Ze slaapt!

Narcolepsie is een zeldzame ‘slaapziekte’ die vaak ontstaat in de kinderleeftijd en die blijft bestaan wanneer een kind volwassen wordt. Het belangrijkste kenmerk van narcolepsie is plotseling in slaap vallen, zomaar tijdens een activiteit. Vaak zijn er nog meer symptomen, bijvoorbeeld kataplexie. Dit betekent dat een heftige emotie ervoor kan zorgen dat de spieren, of bepaalde spieren in het lijf, verslappen. Iemand kan dan bijvoorbeeld op de grond vallen; zonder dat het bewustzijn wordt verloren. Een soort van ‘de slappe lach krijgen’.

Hoewel ouders en artsen de indruk hebben dat ook het gedrag en het psychologisch functioneren bij deze kinderen ‘anders is dan anders’, is hier tot nu toe nog maar weinig onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek willen we het gedrag en psychologisch functioneren van kinderen met narcolepsie vergelijken met dat van gezonde kinderen.

Voor dit onderzoek zijn we daarom op zoek naar gezonde kinderen van 7-16 jaar. Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten (zowel door de ouders als door het kind zelf) die betrekking hebben op gedrag, sociaal gedrag, emotionele ontwikkeling en variatie in persoonlijkheidstrekken van het kind. De vragenlijsten worden in totaal drie keer thuis gestuurd, verspreid over een periode van twee jaar. Per keer is de tijdsinvestering voor het kind ongeveer een 50 minuten en voor de ouder ongeveer 110 minuten.

Zijn u en uw kind geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op voor meer informatie:

Mw. drs. L. Quaedackers, GZ-psycholoog
narcolepsie@kempenhaeghe.nl
Kempenhaeghe, Centrum voor slaapgeneeskunde
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze
www.kempenhaeghe.nl

Transitiepoli begeleidt jongeren met epilepsie naar volwassenheid

Lees meer...

In het Eindhovens Dagblad van 1 november is een bijzondere reportage opgenomen door Simon Rood: "De weg vinden in de samenleving; transitiepoli helpt de patiënt op weg" over de betekenis van de transitiepoli van Kempenhaeghe.

Transitiepoli

Jongeren met epilepsie op een verantwoorde manier begeleiden naar volwassenheid. Dat is het primaire doel van de transitiepolikliniek epilepsie van Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. Voor het project ‘Transitie naar zelfstandigheid’, waarbij die begeleiding zich niet alleen toespitst op medische zaken, maar ook op sociaal-maatschappelijke factoren, krijgt Kempenhaeghe een provinciale subsidie van 219.444 euro. De transitiepoli, die in januari 2012 startte, moet de overgang van behandeling van kinderen door diverse specialisten naar behandeling van volwassenen door vaak maar één specialist goed vorm geven. Daardoor wordt het voor jongeren mogelijk om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen met hun leven als jong-volwassene met epilepsie.

Epilepsie ontstaat voor een groot deel van de patiënten al in de kindertijd. Rond de achttiende verjaardag gaat de zorgverlening – zeker buiten de gespecialiseerde epilepsiezorg - over van de multidisciplinaire kindzorg naar een meer solistisch werkende aanpak van één specialist. Neuroloog dr. Anton de Louw, medisch hoofd epileptologie van Kempenhaeghe: “Die overgang blijkt vaak abrupt en problematisch te verlopen. Door kinderen hier goed op voor te bereiden, verbetert hun toekomstperspectief. In Kempenhaeghe is daarom gestart met een pilot ‘transitiepolikliniek’. Met een team van een neuroloog, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en onderwijskundig consulent worden de situatie en de mogelijkheden en kansen van patiënten in kaart gebracht.”

Zelfstandigheid
De jongeren worden door de poli niet alleen medisch maar ook psychosociaal en maatschappelijk begeleid naar zelfstandigheid. Dan gaat het om het omgaan met hun ziekte, maar ook om zaken als passende opleiding en beroepskeuze. De verwachting is dat ze daardoor minder zorg nodig hebben en mogelijk minder gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen. Mogelijk is de aanpak in de toekomst uit te rollen voor andere chronische aandoeningen.

“Je leert jezelf goed kennen”
“Jongeren met epilepsie kampen vaak met bijkomende problemen op bijvoorbeeld cognitief en emotioneel gebied”, vertelt professor dr. Bert Aldenkamp, hoogleraar epilepsie en neurocognitie en hoofd Gedragswetenschappelijke Dienst. “Daardoor komt vaak hun zelfredzaamheid in het gedrang. Dat kan gaan om zaken zoals bijvoorbeeld dagelijkse verzorging, het ontwikkelen van een eigen identiteit, werk of school en toekomstmogelijkheden.”

De tot nu toe bereikte resultaten van de bijzondere poli zijn positief. 85% van de jongeren en hun ouders die de transitiepoli hebben bezocht, was tevreden. “Je krijgt een goed beeld van hoe je er op een bepaald moment voor staat” en “Je leert jezelf goed kennen” zijn uitspraken van deelnemers. Jongeren en ouders herkennen ook het probleem dat de kinderen door hun aandoening altijd met zorg zijn omringd en nauwelijks of niet voorbereid zijn op zelfstandigheid.  

Middelen ‘leefbaarheid@Brabant’
Manager Onderzoek en Ontwikkeling dr. Laura Gottmer licht toe: “Het project waarvoor de Provincie subsidie verleent, richt zich op het analyseren van de maatschappelijke effecten van de transitiepolikliniek en op de patiënten zoals de effecten op de kwaliteit van leven, arbeidsparticipatie en coping. Vooral en uniek voor een gezondheidszorginstelling wordt de stap naar de maatschappij gemaakt.  Doel van het project is om op zoek te gaan naar partners in Brabant met wie een samenwerking tot stand kan worden gebracht om de jongeren met epilepsie optimaal te begeleiden. Dit is belangrijk voor de jongeren, maar ook voor hun omgeving. Dit past natuurlijk ook goed in de trend om de zorg meer lokaal via maatschappelijke partners in te richten.

De Provincie verstrekte de subsidie vanuit Leefbaarheid@Brabant. Dit programma stimuleert innovatieve aanpak van leefbaarheid. Daardoor kunnen burgers, ondernemers, en regionale netwerken gezamenlijk aan de slag gaan met leefbaarheidsvraagstukken. Gedeputeerde Brigite van Haaften (Cultuur en Samenleving): “Mensen langer zelfstandig laten wonen is niet alleen noodzakelijk, maar ook heel goed voor de leefbaarheid. Als dit project succesvol is, kan dat een stimulans zijn om op meer plekken een dergelijke aanpak te starten. Daar zijn we naar op zoek, en als we deze kennis met elkaar delen, werken we samen aan een leefbaar Brabant.“

Kempenhaeghe werkt in het project samen met onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Epilepsievereniging Nederland.

Inspirerende dag gedragsdeskundigen en onderzoekers EMB

Lees meer...

Op maandag 3 november vond een inspirerend symposium voor gedragsdeskundigen en onderzoekers plaats in Kempenhaeghe samen met de Stichting Landelijk Platform EMG. Mede-organisator en hoofdbehandelaar Saskia Alemans blikt terug op belangrijke kennisdeling tussen professionals. Een diversiteit van onderwerpen kwam aan de orde: epilepsie, gedrag, medicatie, slapen, activering, domotica etc.

 

 

Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe scoort een 8!

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening
Lees meer...

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Dit blijkt wederom uit onderzoek naar kwaliteitservaringen dat Kempenhaeghe iedere drie jaar uitvoert. Bewoners geven ruim een negen voor de algehele tevredenheid en ouders/vertegenwoordigers geven een 8,2. Nieuw ten opzichte van voorheen, is dat medewerkers ook een stem hebben in het onderzoek. Zij geven een 7,9 voor de door hun teams geleverde zorg. Kempenhaeghe komt met de behaalde resultaten als beste naar voren, in vergelijking met zeven andere zorginstellingen. Hoofd behandeling dr. Francis Tan: “We zijn trots op het resultaat! Dit onderzoek geeft ons handvatten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren.”

Afbeelding

Hoe nu verder?
Kempenhaeghe gaat aan de slag met de gemelde verbeterpunten. Deze worden vertaald in concrete verbeteracties. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitsverbeterkaarten die iedere afdeling ontvangt. Waar mogelijk wordt bij het opstarten van de verbeteracties weer de inbreng van bewoners en hun achterban gezocht. Initiatieven die naar aanleiding van het onderzoek in 2011 zijn opgestart zijn onder meer: nieuwe beweegvormen, nieuwsbrieven om ouders/vertegenwoordigers te informeren en uitbreiding van vrijwilligers binnen het netwerk van bewoners.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013)
Het onderzoek volgt uit het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013) van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met dit kwaliteitskader meten zorginstellingen de kwaliteit van zorg aan de hand van drie ‘pijlers’; organisatieniveau, bewonersniveau en diens ervaringen en de relatie met de professional. Het kwaliteitskader moet een impuls geven aan de verbetering van kwaliteit van zorg. Hieraan ten grondslag liggen de eigen regie en kwaliteit van leven. Zorginstellingen worden door zorgkantoren beoordeeld op hun scores. Het onderzoek in Kempenhaeghe is uitgevoerd volgens de ‘Quality Qube methode’ uitgevoerd door bureau BTC van dr. Buntinx. 

Kijk hier voor uitgebreide informatie.

Kempenhaeghe bij top beste werkgevers: eerste plaats ziekenhuizen

Lees meer...

Kempenhaeghe behoort tot de landelijke top van beste werkgevers. Met een eerste plaats in de categorie ziekenhuizen en een vijfde plaats in de categorie gehandicaptenzorg is Kempenhaeghe trots op de hoge score en waardering die medewerkers aan haar organisatie geven.

In de totale ranglijst van beste werkgevers met meer dan 1.000 medewerkers eindigde Kempenhaeghe op de 19e plaats. Het onderzoek werd uitgevoerd door Effectory samen met Intermediair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kempenhaeghe slaat kwaliteitsslag met Europese reikwijdte op het gebied van slaapgeneeskunde

Lees meer...

Centrum voor Slaapgeneeskunde telt nu 7 somnologen en 4 somnotechnologen

Negen slaapdeskundigen behaalden de prestigieuze en op Europees niveau (ESRS*) erkende titel van ‘somnoloog’ en ‘somnotechnoloog’. Kempenhaeghe telt hiermee zeven somnologen en vier somnotechnologen en behoort daarmee nationaal en internationaal tot de absolute top op het gebied van slaapgeneeskunde. Kempenhaeghe zet hiermee grote stappen in de ontwikkeling van slaapgeneeskunde als medisch aandachtsgebied. Dat is belangrijk want, zoals prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, stelt: “Momenteel kampt 1 op de 10 Nederlanders met slaapproblemen en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Slechte slaap wordt weliswaar gevoed door social media en toenemende noodzaak van continue bereikbaarheid, maar niet alles kan alleen maar aan deze invloeden worden opgehangen: er zijn tal van slaapstoornissen die een primair organische oorzaak hebben.”

Slaapgeneeskunde vraagt om een brede kijk op verschillende mechanismen, zowel medisch als psychosociaal, die de slaap nadelig beïnvloeden. Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak is van belang om ernstigere problemen met de gezondheid en verminderde levenskwaliteit te voorkomen. De behaalde op Europees niveau erkende kwalificaties tonen aan dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe het volledige domein van slaapgeneeskunde optimaal beheerst.”

Slaapdeskundigen Kempenhaeghe met titel somnoloog:
-      dr. Hennie Janssen, longarts
-      drs. Geert Peeters, GZ-psycholoog
-      dr. Sebastiaan Overeem, arts-onderzoeker
-      prof. dr. D. Pevernagie, longarts en medisch hoofd
-      Pieter Jan Simons, neuroloog
-      Nele Vandenbussche, eerste kinderarts die titel somnoloog behaald
-      dr. Ingrid Verbeek, slaaptherapeut 

KNF-laboranten Kempenhaeghe met titel somnotechnoloog*):
-      Bertram Hoondert
-      Erik Jansen
-      Joke Peeters
-      Margret Verspaandonk

*) Dit jaar werd de titel somnotechnoloog voor het eerst toegekend.

*)ESRS

De European Sleep Research Society (ESRS), de belangrijkste wetenschappelijke vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa, formuleerde reeds eerder richtlijnen voor de accreditatie van slaapcentra. De certificering tot somnoloog en somnotechnoloog past in de Europese plannen om de slaapgeneeskunde verder te professionaliseren. Het examen is bedoeld voor ervaren slaapgeneeskundigen die hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend.

Succesvolle zelfmanagementcursus Leven met epilepsie

Lees meer...

Wilt u ook meer grip op uw epilepsie? Doe mee met de zelfmanagementcursus.

De eerste cursus is succesvol verlopen. Binnenkort starten er nieuwe cursussen in Heeze, Maastricht en Nijmegen. De cursus is gratis en reiskosten worden vergoed. Belangstelling? Mail ZMILE@kempenhaeghe.nl of bel naar (040) 2279263 (mevrouw Linssen). U kunt ook uw behandelend neuroloog benaderen voor meer informatie over het onderzoek.

Kempenhaeghe zoekt 100 mensen met epilepsie die mee willen werken aan een onderzoek*) naar zelfmanagementinterventie voor 'leven met epilepsie.' Voor dit medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt onderzoek gedaan naar een speciaal ontwikkeld programma waarbij mensen met epilepsie werken aan het groter maken van hun kennis en vaardigheden rondom epilepsie.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt gratis aangeboden. De eerste bijeenkomst is inmiddels succesvol verlopen. Er is nog ruimte om deel te nemen aan een cursus in Heeze en binnenkort starten er ook cursussen in Maastricht en Nijmegen. Reiskosten worden vergoed. 
*) Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMW. 

Kempenhaeghe met thema epilepsie op Kennisplein

Lees meer...

Kempenhaeghe verzorgt samen met Kennisplein Gehandicaptensector het thema epilepsie. Het Centrum voor Epilepsie Woonzorg van Kempenhaeghe plaatst artikelen en films over epilepsie, dagbesteding, risico-afweging en active support op deze website. Hou de website in de gaten voor nieuwe artikelen, actuele informatie en tools voor medewerkers in de gehandicaptensector. Steeds meer begeleiders en ondersteunende professionals maken gebruik van het volledig vernieuwde digitale Kennisplein Gehandicaptensector.

De website www.kennispleingehandicaptensector.nl rangschikt alle kennis die zorgprofessionals nodig hebben. Je vindt er producten waarmee je direct aan de slag kunt, maar ook verdiepingsartikelen, verhalen uit de praktijk, verslagen van bijeenkomsten en impressies uit communities. Helder ingedeeld in thema's en cliëntgroepen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Het Kennisplein is een initiatief van de gehandicaptensector, met de partners Vilans, VGN en MEE Nederland als voortrekkers.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje!

Het Kennisplein is een initiatief van de gehandicaptensector, met de partners Vilans, VGN en MEE Nederland als voortrekkers.

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Nieuw-thema-Kennisplein-Gehandicaptensector-Epilepsie

Gratis nieuwsflits Kennisplein Gehandicaptensector
Wil je op de hoogte blijven van praktische instrumenten en nieuwe ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg? Meld je nu aan voor de nieuwsflits van het Kennisplein!

Meld je aan

Volg @Pleinpraat op Twitter
Volg @Pleinpraat op twitter en weet als eerste dat er iets nieuws op het Kennisplein staat. En help om leuke nieuwtjes te verspreiden! Het Kennisplein heeft al meer dan 2.000 volgers.

Volg op Twitter

 

 

 

Dossier over slaap met dr. Verbeek in tijdschrift Margriet

Lees meer...

Regelmatig werken deskundigen van Kempenhaeghe vanuit hun expertise mee aan artikelen over slaap of epilepsie. Dit keer werkte somnoloog dr. Ingrid Verbeek mee aan een dossier over slaap voor het Tijdschrift Margriet, nr. 42.

Cruyffcourt van De Berkenschutse geopend

Op 10 oktober 2014 is het Cruyffcourt van De Berkenschutse
Lees meer...

Op 10 oktober 2014 is het Cruyffcourt van De Berkenschutse, centrum voor onderwijsexpertise, officieel geopend door Erwin Koeman, ambassadeur van het Epilepsiefonds. Met de Cruyff Courts van Johan Cruyff Foundation wordt de functie van het aloude oude trapveldje weer terug gebracht in het straatbeeld. Het biedt kinderen een goede, veilige plek om te sporten en gelegenheid om buiten te spelen. Het is een ontmoetingsplek, een plek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Het Cruyff Court op De Berkenschutse draagt de naam van Erwin Koeman.

http://www.cruyff-foundation.org/

 

 

Uitbreiding Centrum voor Slaapgeneeskunde in Oosterhout

Lees meer...

De verdere uitbreiding van het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) in de Hans Berger Kliniek in Oosterhout is een feit nu de slaapdiagnostiek is opgestart, twee jaar nadat op deze locatie een polikliniek van het CSG werd geopend. Met de opnamefaciliteiten voor slaaponderzoek is het zorgaanbod van het CSG in Oosterhout compleet. Sinds 12 mei verbleven de eerste slaappatiënten in dit nieuwe opnamecentrum. Met deze uitbreiding kan Kempenhaeghe een grote regio in het zuid-westen van Nederland bedienen. Alleen heel gespecialiseerde onderzoeken gebeuren exclusief in Heeze. Medisch hoofd en somnoloog prof. dr. Dirk Pevernagie: “We zijn als team trots op de nieuwe mogelijkheden in Oosterhout die ruimte geven voor uitbreiding van patiëntenstromen en klinisch-diagnostische activiteiten waarmee Kempenhaeghe zich verder kan verankeren in de zuidelijke regio’s van Nederland.”

Kempenhaeghe, TU/e en Philips ontwikkelen innovatieve methoden om slaap te monitoren

Lees meer...

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe werkt samen met Philips en TU/e aan innovaties om slaappatiënten langdurig thuis te monitoren

Somnologen prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd en dr. Sebastiaan Overeem, coördinator wetenschap van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe,  verheugen zich in een bijzondere wetenschappelijke samenwerking met Philips en Technische Universiteit Eindhoven TU/e, waarin nieuwe methoden worden ontwikkeld voor de diagnostiek en behandeling van slapeloosheid en ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen. Dirk Pevernagie: “Deze samenwerking past uitstekend in de topklinische zorg die ons expertisecentrum op het gebied van slaap verleent en levert nieuwe mogelijkheden om de zorgverlening en het persoonlijk welzijn van onze patiënten te verbeteren.”

Ongeveer tien procent van de bevolking kampt met slaapproblemen wat tot ernstige neveneffecten zoals diabetes of cardiovasculaire aandoeningen kan leiden. De huidige diagnosetechnieken zijn complex, kunnen slechts toegepast worden gedurende 1 of 2 nachten, en analyseren vaak slechts een deel van het onderliggende ziekteproces. Samen met het Kempenhaeghe ontwikkelen Philips en TU/e innovaties waarmee de onderliggende ziekteprocessen directer worden gemeten en waarmee langdurig monitoren van de slaap in de thuissituatie mogelijk wordt. Daarnaast worden deze nieuwe diagnosetechnieken gebruikt om het behandelproces continu aan te sturen.

Het onderzoek vormt een onderdeel van een grootschalig strategisch samenwerkingsverband tussen Philips en de TU/e dat is gericht op de versnelde ontwikkeling van digitale innovaties op het gebied van gezondheidszorg, verlichting en datawetenschap. 

Zie ook persbericht van 3 juni 2014 Philips en TU/e nemen initiatief voor digitale innovatie voor gezondheidszorg, verlichting en datawetenschap.

http://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/03-06-2014-philips-and-tue-have-announced-a-strategic-cooperation/ 

 

http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/tue-en-philips-lanceren-strategisch-samenwerkingsverband/

http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/2014/20140603-Philips-en-TUe-nemen-initiatief-voor-digitale-innovatie-voor-gezondheidszorg-verlichting-en-datawetenschap.wpd#.U43P0_l_t6U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerkverstoringen bij kinderen met rolandische epilepsie

Lees meer...

Promotieonderzoek naar samenhang kinderepilepsie en taalproblemen

Rolandische epilepsie is de meest voorkomende kinderepilepsie waarbij aanvallen ontstaan vanuit de sensomotorische hersenschors, die de beweging aanstuurt. Uit verschillende studies blijkt dat deze vorm van epilepsie samengaat met taalproblemen bij kinderen. Door middel van geavanceerde MRI-technieken ontdekte R. Besseling in zijn promotieonderzoek dat de sensomotorische hersenschors verbonden is met bepaalde taalcentra. Bij rolandische epilepsie zouden de aanvallen via deze verbinding dus kunnen uitstralen naar de taalcentra. Inderdaad bleek dat deze verbinding bij rolandische epilesie is verstoord en hoe groter de verstoring, hoe lager het taalniveau. Nu beter bekend is hoe deze epilepsie in de hersenen werkt, kan worden uitgezocht hoe deze kinderen meer gericht kunnen worden behandeld.

Rolandische epilepsie bij kinderen wordt van oudsher als benigne (goed behandelbaar) aangeduid omdat de aanvallen relatief mild zijn en vooral ’s nachts optreden. Bovendien verdwijnen de aanvallen spontaan rond de leeftijd van 16 jaar. Echter er zijn steeds meer  wetenschappelijke studies die laten zien dat rolandische epilepsie samengaat met leerproblemen. Vandaar dat nader onderzoek belangrijk is. De link tussen epilepsie en cognitie is een belangrijke pijler van een onderzoeksgroep van artsen en technici van Kempenhaeghe en de afdeling radiologie van het Maastricht UMC+ onder leiding van prof. dr. B. Aldenkamp en waar René Besseling deel van uitmaakt. Met de nieuwe inzichten uit het promotieonderzoek zijn belangrijke stappen gezet om te begrijpen hoe rolandische epilepsie en taalproblemen samenhangen. Er is nader onderzoek nodig om de inzichten om te zetten in therapie.

Biomedisch ingenieur ir. René M.H. Besseling promoveerde vrijdag 4 april aan de Faculteit of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht met het onderzoek “Brain wiring and neuronal dynamics; advances in MR imaging of focal epilepsy”.

Kempenhaeghe benoemt drs. Nico Geurts als bestuurder

Lees meer...

De raad van toezicht van Stichting Kempenhaeghe heeft drs. Nico Geurts benoemd tot lid van de raad van bestuur. De huidige voorzitter van de raad van bestuur ir. Ike Bomer, gaat 1 december a.s. met pensioen. Nico Geurts treedt komend najaar in dienst en zal successievelijk de inhoudelijke portefeuilles van Ike Bomer overnemen. Dr. Marlène Chatrou, die sinds maart 2012 als bestuurder is verbonden aan Kempenhaeghe, wordt per 1 december a.s. voorzitter van de raad van bestuur.

Nico Geurts werkt nu als bestuurder van de stichting JeugdGezondheidsZorg Zuid Holland West. Hij bekleedde hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties in de (geestelijke, forensische en somatische) gezondheidszorg.

Formele ondertekening samenwerkingsovereenkomst nieuw Academisch Centrum voor Epileptologie

Lees meer...

Ir. N. Bomer, voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe  en  drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+

Op 17 maart ondertekenden ir. N. Bomer en drs. G. Peeters de formele samenwerkingsovereenkomst van het Academisch Centrum voor Epileptologie.

Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) is het nieuwe samenwerkingsverband tussen Kempenhaeghe en het Maastricht UMC+ dat op 1 januari 2014 is gestart. Een uniek centrum dat leidend wil zijn in de gespecialiseerde epilepsiezorg. Het doel van de samenwerking is diagnostiek en behandeling van epilepsie naar een hoger plan te tillen om zodoende de nog steeds grote groep van kinderen en volwassenen met een moeilijk te behandelen vorm van epilepsie verder te kunnen helpen. Voor de patiënten heeft de overgang naar het nieuwe centrum geen praktische gevolgen, zij behouden hun huidige behandelaar en blijven dezelfde polikliniek bezoeken.

 

Dokter Ruttenpark straatnaam nieuwe wijk Providentia

Lees meer...

 

Afgelopen week is door burgemeester Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende en door de raad van bestuur van Kempenhaeghe het straatnaambord 'Dokter Ruttenpark' overhandigd aan de inmiddels 101-jarige dokter Rutten. 'Dokter Ruttenpark' wordt de straatnaam van de weg rondom het groene hart van de nieuwe wijk op Providentia in Sterksel. Dokter Rutten was de eerste geneesheer-directeur van Kempenhaeghe/Providentia in de periode 1942 - 1978.