Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Balie Advies & Informatie

Voorafgaand aan of tijdens het verblijf van uw kind of familielid binnen de sector Zorg & Dienstverlening, kunt u te maken krijgen met allerlei praktische vragen.
Lees meer...
Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, uitkering aanvragen, verzekering, kostenvergoeding, vervoer of rechtsbijstand. Met dit soort vragen van sociaal-juridische aard kunnen familie en wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van Kempenhaeghe van dinsdag tot en met vrijdag zonder afspraak terecht bij de balie Advies & Informatie in het hoofdgebouw van Kempenhaeghe in Heeze.
 
Eens per week houdt de medewerker Advies & Informatie spreekuur op Providentia. De medewerker aan de balie kent de mogelijkheden en hulpmiddelen, waarop u recht heeft en weet bij welke instanties als gemeenten en ziektekostenverzekeraars u moet zijn. Door deze ondersteuning leert u zelfstandig uw weg te vinden in de veelheid van voorzieningen. De balie is bereikbaar via: T (040) 227 91 93. U kunt ook mailen naar:

Omgaan met klachten

Medewerkers van Kempenhaeghe zetten zich in om u of uw kind of familielid zo goed mogelijk te helpen. Waar mensen werken, kunnen echter fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan.
Lees meer...
Eerst deze bespreken met de betreffende medewerker en (zo nodig) zijn/haar leidinggevende werkt meestal het best. Vindt u dit moeilijk of levert het gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze is van dinsdag tot en met vrijdag zonder afspraak bereikbaar bij de balie Advies & Informatie in Heeze. De balie is bereikbaar via: T (040) 227 91 93. U kunt ook mailen naar: klachtenfunctionaris@kempenhaeghe.nl

Bij de klachtenfunctionaris krijgt u informatie over verschillende mogelijkheden voor klachtenbehandeling. Een verzoek om bemiddeling of het formeel indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van Kempenhaeghe kan, maar andere methoden doen u mogelijk meer recht.

De CliŽntenraad

De CliŽntenraad behartigt de belangen van patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe. De raad overlegt met de raad van bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Lees meer...
De centrale doelstelling van de Cliëntenraad is medewerkers en patiënten (en hun vertegenwoordigers) optimaal bewust te maken van de medezeggenschap van de patiënt en de ruimte voor diens vrije keus.
De Cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter en telt acht leden, waarvan één lid het centrum voor slaapgeneeskunde vertegenwoordigt, één lid de poliklinieken en één lid de locatie Hans Berger Kliniek. Vier leden vertegenwoordigen ouders, familie en vertegenwoordigers van bewoners. Deze vier leden worden op basis van een bindend advies voorgedragen vanuit het bestuur van de Ouder- Familievereniging Kempenhaeghe (OFV). De leden kunnen hun achterban - het bestuur en de leden van de OFVK - benaderen voor beraadslaging. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Ouder-Familievereniging Kempenhaeghe Providentia (OFV)

De Ouder-Familievereniging Kempenhaeghe Providentia (OFV) brengt verder ouders, familieleden en vertegenwoordigers van bewoners bij elkaar door hen een platform te bieden voor ontmoeting en discussie.
Lees meer...
Broers- en zussendag 2011
De OFV behartigt hun gezamenlijke belangen en helpt hen invulling te geven aan betrokkenheid bij en participatie in de zorg. Het bestuur is gesprekspartner van het management van de sector Zorg & Dienstverlening en de raad van bestuur.

Bewonersraad

De bewonersraad is een raad voor en door bewoners van Kempenhaeghe. Het is voor hen een belangrijke vorm van meedenken en soms ook meebeslissen.
Lees meer...
Ze laten hun stem horen en ze zien die ook daadwerkelijk terug in de praktijk. Echte inspraak dus. Elke twee maanden vergadert de bewonersraad in aanwezigheid van enkele begeleiders. Alle bewoners die op een vergaderavond aanwezig zijn, vormen op dat moment de bewonersraad. Aan de vergaderingen neemt een lid van de Cliëntenraad deel, en ze worden voorgezeten door een bestuurslid van de Ouder- Familievereniging. Hierdoor worden de onderwerpen uit de bewonersraad ‘meegenomen’ in de vergaderingan van de Cliëntenraad  en de OFV en vice versa.